CEEPUS mobility na FEM SPU v Nitre

tl_files/fem/documents/Medzinarodne vztahy/obrazky/ceepus logo.jpg   Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.
Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.
 
V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.
 

 

 
 
 
 
 
 
 


Koordinátorka siete CIII-SK-0044 Applied Economics and Management:

Ing. Jana Gálová, PhD.
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NITRA
E-mail: jana.galova@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 4126

 
 

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením http://ceepus.saia.sk/sk/

Bulletin SAIA - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 2019/2020

Mobility CEEPUS na FEM


Štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS môžu uchádzači realizovať ako:

 1. sieťové mobility (v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl):

- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku a uchádza sa o pobyt na partnerskej univerzite v rámci tejto siete.

2. mimosieťové (freemover) mobility (mimo schválených sietí):

- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku, ale uchádza sa o pobyt na univerzite/fakulte/katedre, ktorá je oprávnenou inštitúciou z členskej krajiny CEEPUS, ale v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia;

- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku, ale plánuje realizovať pobyt na oprávnenej inštitúcii v inej členskej krajine CEEPUS.

Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (pre viac informácií je potrebné kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).

Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, že národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Podrobný návod na vyplnenie oboch typov prihlášok sa nachádza TU.

 

Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

študenti a doktorandi denného štúdia:

- študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre;

- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

učitelia vysokých škôl na plný úväzok:

- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní;

- učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na www.ceepus.info.

 
V akademickom roku 2019/2020 sú do siete CIII-SK-0044-14-1920 Applied Economics and Management zapojené tieto univerzity a fakulty:

1. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management (Slovakia)
2. University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albania)
3. Canadian Institute of Technology (Albania)
4. BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Marketing and Innovation (Austria)
5. University of Banja Luka, Faculty of Economics (Bosnia and Herzegovina)
6. University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics (Bulgaria)
7. Mendel University in Brno, Faculty of Business Economics (Czech Republic)
8. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management (Czech Republic)
9. University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Economics (Czech Republic)
10. University of Zagreb, Faculty of Agriculture (Croatia)
11. Polytechnic of Rijeka (Croatia)
12. University of Sopron, Faculty of Economics (Hungary)
13. University of Szeged, Faculty of Engineering (Hungary)
14. Szent István University, Faculty of Economics and Social (Hungary)
15. Technical University of Moldova, Engineering and Management in Production Systems (Moldova)
16. University of Montenegro, Faculty of Economics (Montenegro)
17. Integrated Bussines Faculty Skopje (Macedonia)
18. Cracow University of Economics, International Programmes Office (Poland)
19. Poznan University of Economics, Faculty of Management (Poland)
20. University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics (Poland)
21. Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences (Poland)
22. Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences (Poland)
23. University of Oradea, Faculty of Environmental Protection (Romania)
24. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management (Serbia)
25. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty (Slovenia)
26. University of Primorska, Faculty of Management Koper (Slovenia)