CEEPUS mobility na FEM SPU v Nitre

tl_files/fem/documents/Medzinarodne vztahy/obrazky/ceepus logo.jpg   Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.
Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.
 
V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.
 

 

Mobility pre FEM SPU v Nitre na LS 2021/2022

Mobility pre FEM SPU v Nitre na akademický rok 2021/2022

Mobility pre FEM SPU v Nitre na LS 2020/2021

Mobility pre FEM SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021

 
 
 
 
 
 
 


Koordinátorka siete CIII-SK-0044 Applied Economics and Management:

Ing. Jana Gálová, PhD.
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NITRA
E-mail: jana.galova@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 4126

 
 

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením http://ceepus.saia.sk/sk/

Bulletin SAIA - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 2019/2020

Mobility CEEPUS na FEM


Štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS môžu uchádzači realizovať ako:

 1. sieťové mobility (v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl):

- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku a uchádza sa o pobyt na partnerskej univerzite v rámci tejto siete.

2. mimosieťové (freemover) mobility (mimo schválených sietí):

- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku, ale uchádza sa o pobyt na univerzite/fakulte/katedre, ktorá je oprávnenou inštitúciou z členskej krajiny CEEPUS, ale v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia;

- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku, ale plánuje realizovať pobyt na oprávnenej inštitúcii v inej členskej krajine CEEPUS.

Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (pre viac informácií je potrebné kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).

Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, že národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Podrobný návod na vyplnenie oboch typov prihlášok sa nachádza TU.

 

Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

študenti a doktorandi denného štúdia:

- študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre;

- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

učitelia vysokých škôl na plný úväzok:

- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní;

- učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na www.ceepus.info.

 

V akademickom roku 2021/2022 sú do siete CIII-SK-0044 Applied Economics and Management zapojené tieto univerzity a fakulty:

1.   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu (Slovenská republika)
2.   University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albánsko)
3.   Canadian Institute of Technology (Albánsko)
4.   BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Marketing and Innovation (Rakúsko)
5.   University of Banja Luka, Faculty of Economics (Bosna and Hercegovina)
6.   University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics (Bulharsko)
7.   Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta (Česká republika)
8.   Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta (Česká republika)
9.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta (Česká republika)
10.   University of Zagreb, Faculty of Agriculture (Chorvátsko)
11.   University of Slavonski Brod, Slavonski Brod (Chorvátsko)
12.   Polytechnic of Rijeka (Chorvátsko)
13.   University of Sopron, Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics (Maďarsko)
14.   University of Szeged, Faculty of Engineering (Maďarsko)
15.   Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus (Maďarsko)
16.   University of Montenegro, Faculty of Economics (Čierna Hora)
17.   Integrated Bussines Faculty Skopje (Severné Macedónsko)
18.   Cracow University of Economics, International Programmes Office (Poľsko)
19.   Poznan University of Economics and Business, Faculty of Management (Poľsko)
20.   University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics (Poľsko)
21.   Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences (Poľsko)
22.   University of Oradea, Faculty of Environmental Protection (Rumunsko)
23.   University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management (Srbsko)
24.   University of Ljubljana, Biotechnical Faculty (Slovinsko)
25.   University of Primorska, Faculty of Management Koper (Slovinsko)


V akademickom roku 2021/2022 sú do siete
CIII-PL-1605 Central European Network for Sustainable and Innovative Economy zapojené tieto univerzity a fakulty:

1.   University of Sarajevo, School for Economics and Business (Sarajevo, Bosna and Hercegovina)
2.   Dimitar A.Tsenov Academy of Economics, Centre for International Cooperation and Projects (Svishtov, Bulharsko)
3.   University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics (Sofia, Bulgaria)
4.   University of Zagreb, Faculty of Economics & Business (Zahreb, Chorvátsko)
5.   Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek (Osijek, Chorvátsko)
6.   Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management (Praha, Česká republika)
7.   Prague University of Economics and Business, Faculty of Finance and Accounting (Praha, Česká republika)
8.   University of Szeged, Faculty of Engineering (Szeged, Maďarsko)
9.   Poznan University of Economics and Business, Department of Commerce and Marketing (Poznan, Poľsko)
10.   Cracow University of Economics, Department of International Trade, College of Economics, Finance and Law (Krakow, Poľsko)
11.   The Academy of Economics Studies of Bucharest, Faculty of Accounting and Management Information Systems (Bukarešť, Rumunsko)
12.   University of Belgrade, Faculty of Economics (Belehrad, Srbsko)
13.   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu (Nitra, Slovenská republika)
14.   University of Primorska, Faculty of Management Koper (Koper, Slovinsko)