CEEPUS mobility pre FEM SPU v Nitre na LS 2018/2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, dávame Vám do pozornosti štipendijné pobyty pre FEM SPU v Nitre prostredníctvom programu CEEPUS v rámci siete "Applied Economics and ManagementCIII-SK-0044-13-1819, ktoré je možné zrealizovať v letnom semestri akademického roka 2018/2019 nasledovne:  

  • Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Cracow University of Economics (Poľsko)
  • Učiteľská mobilita: University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albánsko)
  • Učiteľská mobilita: Mendelova univerzita v Brně (Česká republika)
  • 2 x Učiteľská mobilita: Polytechnic of Rijeka (Chorvátsko)

CEEPUS prihláška - študent / doktorand 

CEEPUS prihláška - učiteľ

Prosíme záujemcov, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku doručili v termíne do 19. októbra. Uchádzači budú informovaní o termíne a mieste výberového konania. Schváleným uchádzačom budú následne poskytnuté pokyny k podaniu online prihlášky cez systém na stránke https://ceepus.info/ (termín v prípade mobility na letný semester je 31. október). V prípade záujmu o inú mobilitu u ostatných partnerov (uvedení nižšie) sa informujte u koordinátorky projektu.


Koordinátorka CEEPUS siete CIII-SK-0044 Applied Economics and Management:
Ing. Jana Gálová, PhD.
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
E-mail: jana.galova@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 4126

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením webových stránok:
http://ceepus.saia.sk/sk/ 
http://www.fem.uniag.sk/sk/ceepus/   


Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

  • študenti a doktorandi denného štúdia:

- študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,

- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci. 

  • učitelia vysokých škôl na plný úväzok:

- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní,

- učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na https://ceepus.info/ 


V akademickom roku 2018/2019 sú do siete CEEPUS CIII-SK-0044-13-1819 Applied Economics and Management zapojené tieto univerzity a fakulty:

1. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management (Slovakia)
2. University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albania)
3. Canadian Institute of Technology (Albania)
4. BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Marketing and Innovation (Austria)
5. FH JOANNEUM - University of Applied Sciences, Department of International Management (Austria)
6. University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics (Bulgaria)
7. Mendel University in Brno, Faculty of Business Economics (Czech Republic)
8. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management (Czech Republic)
9. University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Economics (Czech Republic)
10. University of Zagreb, Faculty of Agriculture (Croatia)
11. Polytechnic of Rijeka (Croatia)
12.  University of Sopron, Faculty of Economics (Hungary)
13. University of Szeged, Faculty of Engineering (Hungary)
14. Szent István University, Faculty of Economics and Social (Hungary)
15. Technical University of Moldova, Engineering and Management in Production Systems (Moldova)
16. University of Montenegro, Faculty of Economics (Montenegro)
17. Integrated Bussines Faculty Skopje (Macedonia)
18. Cracow University of Economics, International Programmes Office (Poland)
19. Poznan University of Economics, Faculty of Management (Poland)
20. University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics (Poland)
21. Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences (Poland)
22. Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences (Poland)
23. University of Oradea, Faculty of Environmental Protection (Romania)
24. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management (Serbia)
25. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty (Slovenia)
26. University of Primorska, Faculty of Management Koper (Slovenia)

 

Späť