CEEPUS mobility pre FEM SPU v Nitre na akademický rok 2018/2019

tl_files/fem/documents/aktuality/rok 2017/jun/logo.jpg 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, dávame Vám do pozornosti štipendijné pobyty pre FEM SPU v Nitre cez program CEEPUS v rámci siete "Applied Economics and ManagementCIII-SK-0044-13-1819 na akademický rok 2018/2019 nasledovne: 

-   2 x Študentská mobilita (trvanie 4 mesiace): University of Agriculture in Krakow (Poľsko) – pre študentov medzinárodného inžinierskeho programu dvojitých diplomov "Business Economics"
-   Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie záverečnej práce, trvanie 1 mesiac): BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences (Rakúsko)
-   Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie záverečnej práce, trvanie 1 mesiac): Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika)
-   Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Cracow University of Economics (Poľsko)
-   Učiteľská mobilita: University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albánsko)
-   Učiteľská mobilita: Mendelova univerzita v Brně (Česká republika)
-   2 x Učiteľská mobilita: Polytechnic of Rijeka (Chorvátsko)
-   Učiteľská mobilita: University of Sopron (Maďarsko)
-   Učiteľská mobilita: Poznan University of Economics (Poľsko)
-   Učiteľská mobilita: University of Agriculture in Krakow (Poľsko)


Koordinátorka CEEPUS siete CIII-SK-0044 Applied Economics and Management:

Ing. Jana Gálová, PhD.
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
E-mail: jana.galova@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 4126

Prosíme záujemcov, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku zaslali v termíne do 8. júna koordinátorke (s uvedením plánovaného termínu mobility); v prípade nevyužitia mobilít v zimnom semestri bude možné hlásiť sa na voľné mobility do 12. októbra (s realizáciou mobility v letnom semestri). Uchádzači budú informovaní o termíne a mieste výberového konania.

V prípade záujmu o inú mobilitu u ostatných partnerov (uvedení nižšie) sa informujte u koordinátorky projektu.

CEEPUS prihláška - študent / doktorand

CEEPUS prihláška - učiteľ

Termín podávania on-line prihlášok na stránke https://ceepus.info/

- na zimný semester: 15. jún
- na letný semester: 31. október

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením http://ceepus.saia.sk/sk/  a na http://www.fem.uniag.sk/sk/ceepus/   


Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

študenti a doktorandi denného štúdia:

- študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

 učitelia vysokých škôl na plný úväzok:

- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní,
- učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na https://ceepus.info/  


V akademickom roku 2018/2019 sú do siete CIII-SK-0044-13-1819 Applied Economics and Management zapojené tieto univerzity a fakulty:

1.    Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management (Slovakia)
2.   University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albania)
3.   Canadian Institute of Technology (Albania)
4.   BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Marketing and Innovation (Austria)
5.   FH JOANNEUM - University of Applied Sciences, Department of International Management (Austria)
6.   University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics (Bulgaria)
7.   Mendel University in Brno, Faculty of Business Economics (Czech Republic)
8.   Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management (Czech Republic)
9.   University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Economics (Czech Republic)
10.   University of Zagreb, Faculty of Agriculture (Croatia)
11.   Polytechnic of Rijeka (Croatia)
12.   University of Sopron, Faculty of Economics (Hungary)
13.   University of Szeged, Faculty of Engineering (Hungary)
14.   Szent István University, Faculty of Economics and Social (Hungary)
15.   Technical University of Moldova, Engineering and Management in Production Systems (Moldova)
16.   University of Montenegro, Faculty of Economics (Montenegro)
17.   Integrated Bussines Faculty Skopje (Macedonia)
18.   Cracow University of Economics, International Programmes Office (Poland)
19.   Poznan University of Economics, Faculty of Management (Poland)
20.   University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics (Poland)
21.   Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences (Poland)
22.   Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences (Poland)
23.   University of Oradea, Faculty of Environmental Protection (Romania)
24.   University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management (Serbia)
25.   University of Ljubljana, Biotechnical Faculty (Slovenia)
26.   University of Primorska, Faculty of Management Koper (Slovenia)

 

Späť