CEEPUS mobility pre FEM SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, dávame Vám do pozornosti štipendijné pobyty pre FEM SPU v Nitre cez program CEEPUS v rámci siete "Applied Economics and Management" CIII-SK-0044-15-2021 na akademický rok 2019/2020 nasledovne:

- 2 x Študentská mobilita (trvanie 3 mesiace): University of Agriculture in Krakow (Poľsko) – pre študentov medzinárodného mobilitného študijného programu "Business Economics"

- Študentská / Doktorandská mobilita (s cieľom vypracovania záverečnej práce, trvanie 1 mesiac): Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika)
- Študentská / Doktorandská mobilita (s cieľom vypracovania záverečnej práce, trvanie 1 mesiac): Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences (Poľsko)
- Študentská / Doktorandská mobilita (s cieľom vypracovania záverečnej práce, trvanie 1 mesiac): University of Ljubljana, Biotechnical Faculty (Slovinsko)

- 2 x Učiteľská mobilita: University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albánsko)
- Učiteľská mobilita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta (Česká republika)
- Učiteľská mobilita: University of Zagreb, Faculty of Agriculture (Chorvátsko)
- Učiteľská mobilita: University of Sopron (Maďarsko)

Upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie:
- vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“;
- obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info);
- naďalej dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Z tohto dôvodu v prípade záujmu o uskutočnenie mobility v zimnom semestri (september-február) prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku zaslali v termíne do 21. júna koordinátorke projektu (s uvedením plánovaného termínu mobility).

V prípade nevyužitia mobilít v zimnom semestri bude možné hlásiť sa na voľné mobility do 11. októbra (s realizáciou mobility v letnom semestri, v mesiacoch február-august). Uchádzači budú informovaní o termíne a mieste výberového konania.
V prípade záujmu o inú mobilitu u ostatných partnerov (uvedení nižšie) sa informujte u koordinátorky projektu.

CEEPUS prihláška - študent / doktorand

CEEPUS prihláška - učiteľ

 

Koordinátorka CEEPUS siete CIII-SK-0044 Applied Economics and Management:

Ing. Jana Gálová, PhD.
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
E-mail: jana.galova@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 4126

Po schválení domácou univerzitou sa prihláška vkladá do online systému na webovej stránke https://ceepus.info/ v nasledovných termínoch:
- na zimný semester: 15. jún
- na letný semester: 31. október

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením http://www.fem.uniag.sk/sk/ceepus/   
Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na https://ceepus.info/    


Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

  • Študenti a doktorandi denného štúdia:

- študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

  • Učitelia vysokých škôl na plný úväzok:

- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní,
- učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane názvov plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.
 

Štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS môžu uchádzači realizovať ako:

1. sieťové mobility (v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl):
- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku a uchádza sa o pobyt na partnerskej univerzite v rámci tejto siete.

2. mimosieťové (freemover) mobility (mimo schválených sietí):
- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku, ale uchádza sa o pobyt na univerzite/fakulte/katedre, ktorá je oprávnenou inštitúciou z členskej krajiny CEEPUS, ale v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia;
- uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v danom akademickom roku, ale plánuje realizovať pobyt na oprávnenej inštitúcii v inej členskej krajine CEEPUS.


Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (pre viac informácií je potrebné kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).
Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, že národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Podrobný návod na vyplnenie oboch typov prihlášok sa nachádza TU.

V akademickom roku 2020/2021 sú do siete CIII-SK-0044-15-2021 Applied Economics and Management zapojené tieto univerzity a fakulty:
1. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management (Slovenská republika)
2. University "Aleksandër Moisiu" Durrës (Albánsko)
3. Canadian Institute of Technology (Albánsko)
4. BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Marketing and Innovation (Rakúsko)
5. University of Banja Luka, Faculty of Economics (Bosna a Hercegovina)
6. University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics (Bulharsko)
7. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta (Česká republika)
8. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta (Česká republika)
9. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta (Česká republika)
10. University of Zagreb, Faculty of Agriculture (Chorvátsko)
11. College of Slavonski Brod, Slavonski Brod (Chorvátsko)

12. Polytechnic of Rijeka (Chorvátsko)
13. University of Sopron, Faculty of Economics (Maďarsko)
14. University of Szeged, Faculty of Engineering (Maďarsko)
15. Szent István University, Faculty of Economics and Social (Maďarsko)
16. University of Montenegro, Faculty of Economics (Montenegro)
17. Integrated Bussines Faculty Skopje (Severné Macedónsko)
18. Cracow University of Economics, International Programmes Office (Poľsko)
19. Poznan University of Economics, Faculty of Management (Poľsko)
20. University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics (Poľsko)
21. Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences (Poľsko)
22. Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences (Poľsko)
23. University of Oradea, Faculty of Environmental Protection (Rumunsko)
24. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management (Srbsko)
25. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty (Slovinsko)
26. University of Primorska, Faculty of Management Koper (Slovinsko)

Späť