Medzinárodné projekty FEM


ERASMUS+ KA220-HED
Increasing the Visibility and Knowledge Base on Air Quality with Big Data and Its Impact on the Population Health (VISIONAIR)


 

Project Duration: 2023/09/01 – 2026/08/31

Project Funding (Total): 400 000 EUR

Project Funding (SUA): 212 895 EUR

Project Website: https://www.visionairproject.eu

Coordinating Unit: FEM SUA in Nitra

Coordinator: doc. Ing. Jakub Berčík, PhD.


Within the project no. 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470, universities will involve students to summarize available and new knowledge on air quality (big data), identify the environmental, economic and social consequences and health risks of air pollution based on collected data, and prepare proposals and concepts to improve air quality. They will develop a model for simplified data presentation and interpretation. The consortium will develop digital competences and know-how on the use of innovative tools and their connection to environmental issues.

The project coordinator is the Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA, Slovakia).

Project partners include: Catholic University in Ružomberok (CU, Slovakia), Universidad Miguel Hernandez de Elche (UMH, Spain), University of Chemistry and Technology Prague (UCT, Czech Republic) and University of Zagreb (UNIZG, Croatia).


V rámci projektu č. 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 budú univerzity so zapojením študentov sumarizovať dostupné a nové poznatky o kvalite ovzdušia (big data), na základe získaných dát identifikujú environmentálne, ekonomické a sociálne dôsledky a zdravotné riziká znečisteného ovzdušia a pripravia návrhy a koncepty na zlepšenie kvality ovzdušia. Vytvoria model zjednodušenej prezentácie a interpretácie dát. Konzorcium bude rozvíjať digitálne kompetencie a know-how o využívaní inovatívnych nástrojov a ich prepojenie s témami životného prostredia.

Koordinátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU, Slovensko).

Partnermi projektu sú: Katolícka univerzita v Ružomberku (KU, Slovensko), Universidad Miguel Hernandez de Elche (UMH, Španielsko), University of Chemistry and Technology Prague (UCT, Česká republika) a University of Zagreb (UNIZG, Chorvátsko).


Horizon Europe
Towards Sustainable Land-use Strategies in the Context of Climate Change and Biodiversity Challenges in Europe (EUROPE-LAND)


 

Project Duration: 2023/06/01 – 2027/05/31

Project Funding (Total): 6 288 178.75 EUR

Project Website: under construction


Coordinating Unit: HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG


Local Participant: Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Marketing, Trade and Social Studies (coordinator: assoc. prof. Danka Moravčíková)

The project focuses on the integration of natural and social sciences to identify, develop, test and implement integrated tools to improve the understanding of the factors behind land-use decisions as well as the stakeholders’ awareness and engagement in terms of climate change and biodiversity challenges. EUROPE-LAND expects to go beyond the state-of-the-art and fill in specific gaps associated with integrated indicators for monitoring land use and land cover change, the effects of awareness and behavioural typologies on pathways to more sustainable land use across Europe, and interactive tools to explore land use under different scenarios and with participatory approaches.


Horizon 2020
Communities on Food Consumer Science (COMFOCUS)


 

Project Duration: 2021/03/01 – 2025/02/28

Project Funding (Total): 4 997 142.31 EUR

Project Funding (SUA): 290 687.5 EUR

Project Website: https://comfocus.eu/

Coordinating Unit: Wageningen University, The Netherlands

Local Coordinator: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská


COMFOCUS (101005259, Call H2020-INFRAIA-2018-2020, Call ID H2020-INFRAIA-2020-1) brings together, integrates on European scale, and opens up key national and regional research infrastructures in the inherently interdisciplinary field of food consumer science to all European researchers, from both academia and industry, ensuring their optimal use and joint development. Its mission is to advance the food consumer science community beyond its current level of fragmentation that is preventing it from being the data-rich science area contributing to the societal problem of (un‑)healthy food choices.

COMFOCUS (101005259, výzva H2020-INFRAIA-2018-2020, ID výzvy H2020-INFRAIA-2020-1) spája, integruje v európskom meradle a otvára kľúčové národné a regionálne výskumné infraštruktúry v interdisciplinárnej oblasti spotrebiteľskej vedy o potravinách pre všetkých európskych výskumných pracovníkov z akademickej i hospodárskej sféry, pričom zabezpečuje ich optimálne využitie a spoločný rozvoj. Poslaním je rozvíjať komunitu spotrebiteľskej vedy o potravinách nad jej súčasnú úroveň fragmentácie, ktorá jej bráni v tom, aby bola vedeckou oblasťou bohatou na dáta, ktorá prispievajú k spoločenskému problému (ne)zdravého výberu potravín.

 

Erasmus+ KA2 Capacity Building in the Field of Vocational Education and Training
(CB VET)

AgroTechnology VET Centres to Network and Train Future Farmers in Jordan and Palestine (AgroTec)

 


 

Project Duration: 2023/01/01 – 2025/12/31

Project Funding (Total): 399 666 EUR

Project Funding (SUA): 29 206 EUR

Project Website: https://nuct.edu.jo/agrotec/

Coordinating Unit: AgriWatch BV, The Netherlands

Local Coordinator: Ing. Jana Gálová, PhD.

AgroTec (no. 101092160) aims to establish a network of 5 agro-technological centres in 5 Universities in Jordan and Palestine and develop practical and innovative VET courses. The curricula will be developed, and the students will be acquainted with the new developments requiring new skills, not addressed in traditional curricula. The AgroTec centres will promote cooperation between companies and VET institutions as well as create links between all stakeholders of the Agri-Food value chain. These centres will also assist in promoting smart tools for enriching data through IoT sensor networks for soil-crop monitoring, processing, marketing and quality control.

The consortium is composed of 6 Universities and 2 business partners. The coordinating unit is AgriWatch BV (The Netherlands). Project partners include The University of Jordan (Jordan), National University College of Technology (Jordan), Mutah University (Jordan), Palestine Polytechnic University (Palestine), Palestine Technical University Kadoorie (Palestine), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia) and Int@E UG (Germany).

AgroTec (č. 101092160) si kladie za cieľ vytvoriť sieť 5 agrotechnologických centier na 5 univerzitách v Jordánsku a Palestíne a rozvíjať praktické a inovatívne kurzy odborného vzdelávania a prípravy. Vypracujú sa učebné osnovy a študenti budú oboznámení s rozvojom vyžadujúcim nové zručnosti, ktorým sa tradičné učebné osnovy nezaoberajú. AgroTec centrá budú podporovať spoluprácu medzi spoločnosťami a inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy, ako aj vytvárať prepojenia medzi všetkými zainteresovanými stranami agropotravinárskeho hodnotového reťazca. Tieto centrá budú tiež pomáhať pri propagácii inteligentných nástrojov na obohacovanie údajov prostredníctvom sietí senzorov IoT na monitorovanie, spracovanie, marketing a kontrolu kvality plodín.

Konzorcium tvorí 6 univerzít a 2 obchodní partneri. Koordinátorom projektu je AgriWatch BV (Holandsko). Partnermi projektu sú The University of Jordan (Jordánsko), National University College of Technology (Jordánsko), Mutah University (Jordánsko), Palestine Polytechnic University (Palestína), Palestine Technical University Kadoorie (Palestína), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko) a Int@E UG (Nemecko).

 

Horizon Europe

Resilient water governance under climate change within the WEFE NEXUS (RETOUCH Nexus)

 


 

Project Duration: 2023/01/01 – 2026/12/31

Project Funding (Total): 2 994 746.75 EUR

Project Website: under construction

Coordinating Unit: Technical University Munich, Germany

Local Participant: Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Economic Policy and Finance (coordinator: prof. Ján Pokrivčák)

With increased water scarcity, the trade-offs and synergies intrinsic to efficiently allocate water resources to various competing uses have become more polarized. The overall objective of RETOUCH Nexus (No. 101086522) is to design and foster integrated, innovative and inclusive Nexus-smart water governance schemes (Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus) and institutional settings to promote a secure water future in the EU, resilient to climate change.

 

ERASMUS+ KA220 ADU

Building Digital Resilience by Making Digital Wellbeing and Security Accessible to All (DigiWELL)


 

Project Duration: 2023/01/01 – 2024/12/31

Project Funding (Total): 250 000 EUR

Project Funding (SUA): 43 815 EUR

Project Website: www.digiwell.sk

Coordinating Unit: FEM SUA in Nitra

Coordinator: Ing. Martina Hanová, PhD.

The DigiWELL project (no. 2022-2-SK01-KA220-ADU-000096888) aims to empower adults with the necessary competencies for digital wellbeing and digital security for enabling the establishment of digital resilience for all so that they can build a safe and happy life. DigiWELL project also aims to create learning opportunities for adults so that digital wellbeing and digital security could be accessible to all. Based on these, the following objectives are aimed to achieved: Equipping adults with necessary competencies for digital wellbeing and digital security; Facilitating adults' access to the possibilities of digital world; Creating learning opportunities for adults to make digital wellbeing and digital security accessible to all; Developing a methodology, training program, materials, and an OER platform facilitating building digital resilience.

 

ERASMUS+ KA220- HED

Ecology Awareness of Sustainable Green Development: Collaboration of Universities and Local Actors


 

Project Duration: 1/9/2023 - 28/2/2026

Project Funding (Total): 250 000 EUR

Project Funding (SUA): 40 650 EUR

Coordinating Unit: FEM SUA in Nitra

Coordinator: doc. Ing. Marián Tóth, PhD

ECOUNITY (No. 2023-1-SK01-KA220-HED-000161639) aims to raise the ecological awareness of undergraduate students in the economics and management departments in sustainable green development, and strengthen the cooperation of universities and NGOs. The scope of the project proposal is aimed to reveal the awareness levels of university students, increase the environmental awareness of the university components, and traditionalize the cooperation of the internal and external stakeholders of the universities.

ECOUNITY will bring together local actors to collect data and create solutions to environmental challenges within the scope of common values, civic engagement and participation in compliance with the Erasmus+ Program priorities. For this purpose, two online surveys, 5 local workshops, and 15 focus group interviews will be organised and their results will be used to produce HE curriculum modules, an e-learning platform, and an SGD guide and action plan, to be tested in the piloting process.

 

Horizon Europe

A European-wide Network of Pilot Farmers implementing and demonstrating Climate Smart Solutions for a carbon neutral Europe (Climate Farm Demo)


 

Project Duration: 2022/10/01 – 2029/09/30

Project Funding (Total): 21 487 132.66 EUR

Project Website: https://climatefarmdemo.eu/

Coordinating Unit: Institut de l'elevage (IDELE)

Local Participant: Slovak University of Agriculture in Nitra, Office of Project and Transfer Activities (coordinator: assoc. prof. Danka Moravčíková)

Climate Farm Demo is a unique pan-European network of Pilot Demo Farmers (PDFs) covering 28 countries and all pedo-climatic areas. Its overall aim is to accelerate the adoption of Climate Smart Farming (CSF) practices and solutions by farmers and all actors of the Climate Smart Agriculture Knowledge & Innovation Systems (AKIS) with a view to adapting agricultural production systems to climate change and to achieving a carbon neutral agricultural sector by 2050, thereby meeting the targets of the EU Climate strategy.

 

International Visegrad Fund

Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad Region


 

Project Duration: 2022/10/01 – 2024/03/31

Project Funding (Total): 9 940 EUR

Project Funding (SUA): 9 940 EUR

Project Website: https://csrvysegradproject.pageride.eu/project-info/

Coordinating Unit: IEM FEM SUA in Nitra

Coordinator: Ing. Jana Kozáková, PhD.

The Visegrad grant no. 22220149 aims to the current state of implementing activities of Corporate Social Responsibility by business entities in the Visegrad region (Slovakia, Czech, and Poland), evaluate their readiness for mandatory CSR reporting required by European Commission, describe CSR activities they are implementing (respecting the Triple Bottom Line) and formulate generalizations for countries, generalizations for region and comparisons between countries. Based on these, recommendations for policy makers, business practice and educators of future managers are formulated. The project coordinator is the Faculty of Economics and Management (Slovak University of Agriculture in Nitra) / SK. Project partners include: AMBIS vysoká škola, a.s. (AMBIS university) / CR, Faculty of Economics (Poznan University of Life Sciences) / PL.

Projekt Visegrad grant č. 22220149 sa zameriava na aktuálny stav implementácie aktivít spoločensky zodpovedného podnikania podnikateľskými subjektmi vo Vyšehradskom regióne (Slovensko, Česko, Poľsko), hodnotí ich pripravenosť na povinné podávanie správ o SZP vyžadované Európskou komisiou, popisuje aktivity SZP, ktoré realizujú a formuluje zovšeobecnenia pre krajiny, regióny a porovnania medzi sledovanými krajinami. Na základe nich sú formulované odporúčania pre tvorcov politík, podnikateľskú prax a vzdelávanie budúcich manažérov. Koordinátorom projektu je Fakulta ekonomiky a manažmentu – SPU v Nitre / SR. Partnermi projektu sú AMBIS vysoká škola, a.s. / ČR, Ekonomická fakulta – Poznan University of Life Sciences / PL.

 

Horizon Europe

Capturing the potential of gene editing for a sustainable bioeconomy (GeneBEcon)


 

Project Duration: 2022/09/01 – 2025/08/31

Project Funding (Total): 5 032 777 EUR

Project Website: https://genebecon.eu/

Coordinating Unit: Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Local Participant: Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Economic Policy and Finance (coordinator: prof. Ján Pokrivčák)

The GeneBEcon project (No. 101061015) examines the innovation potential of gene editing in enabling a sustainable bioeconomy in Europe. Through the application of this technology in potato and microalgae, GeneBEcon intends to promote energy-efficient, low-input, and zero-pollution agricultural production and clean industrial processing.

 

Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education

Electronic Pan-European Learning System for Sustainable Agribusiness MBA Education (e-AgriMBA)


 

Project Duration: 2022/09/01 – 2025/08/31

Project Funding (Total): 400 000 EUR

Project Funding (SUA): 26 650 EUR

Project Website: https://eagrimba.sggw.pl/

Coordinating Unit: Warsaw University of Life Sciences, Poland

Coordinator: Agata Malak-Rawlikowska

Local Coordinator: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

The project no. 2022-1-PL01-KA220-HED-000086080 aims to implement an electronic pan-European Learning System for Sustainable MBA Education in Agribusiness. It will also expand the course portfolio of existing MBA programs by creating online learning and teaching tools. The project is implemented by six universities representing the AgriMBA network, that creates, monitors and accredits MBA programs in the field of agribusiness and commerce since 1990. The project will create benefits for all network members and stakeholders beyond the network including students with fewer opportunities. The project also extends the AgriMBA network beyond Europe by establishing a new MBA program at Technical University of Moldova. The Learning System created as part of the project will support the development of digital and language competences and promote the sustainable transformation of higher education towards environmentally friendly education.

The project coordinator is the Warsaw University of Life Sciences – SGGW (Poland). Project partners include: Wageningen University (The Netherlands), Czech University of Life Sciences (Czech Republic), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia), University of Zagreb (Croatia), University of Debrecen (Hungary), Technical University of Moldova (Moldova)

Projekt č. 2022-1-PL01-KA220-HED-000086080 si kladie za cieľ implementovať elektronický paneurópsky vzdelávací systém pre udržateľné vzdelávanie MBA v agrobiznise. Rozšíri tiež portfólio kurzov existujúcich programov MBA vytvorením online vzdelávacích a vyučovacích nástrojov. Projekt realizuje šesť univerzít reprezentujúcich sieť AgriMBA, ktorá od roku 1990 vytvára, monitoruje a akredituje programy MBA v oblasti agropodnikania a obchodu. Projekt poskytne výhody pre všetkých členov siete a zainteresované strany aj mimo siete vrátane študentov s obmedzenými príležitosťami. Projekt rozširuje sieť AgriMBA za hranice Európy založením nového programu MBA na Technickej univerzite v Moldavsku. Vzdelávací systém vytvorený v rámci projektu podporí rozvoj digitálnych a jazykových kompetencií a podporí udržateľnú transformáciu vysokoškolského vzdelávania smerom k vzdelávaniu šetrnému k životnému prostrediu.

Koordinátorom projektu je Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poľsko. Partnermi projektu sú: Wageningen University (Holandsko), Czech University of Life Sciences (Česká republika), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko), University of Zagreb (Chorvátsko) , University of Debrecen (Maďarsko), Technical University of Moldova (Moldavsko)

 

International Visegrad Fund

Post-covid Recovery of Small Family Businesses in V4 Countries 

Project Duration: 2021/10/01 – 2023/03/31

Project Funding (Total): 26 500 EUR

Project Funding (SUA): 2 650 EUR

Project Website: https://frrms.mendelu.cz/en/post-covid-recovery-of-small-family-businesses-in-v4-countries-2/?psn=360

Coordinating Unit: Mendel University in Brno, Czech Republic

Local Coordinator: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.

The main goal of the Visegrad Grant no. 22120004 is to identify possibilities of post-COVID recovery and adaptation processes of small family businesses in the multifunctional agriculture sector in V4 countries. Partial goals: Deeper understanding and mapping of factors affected the small family businesses during the COVID crisis; An overview of the perception of government measures in V4 countries to mitigate the consequences of COVID crisis; Dissemination of results and recommendations for recovery and adaptation processes of target group. The project coordinator is the Mendel University in Brno (CZ) and project partners include the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (HU) and the Agricultural University in Krakow (PL).

Hlavným cieľom projektu Visegrad Grant č. 22120004 je identifikácia možných procesov obnovy a adaptácia malých rodinných podnikov v sektore multifunkčného poľnohospodárstva (Multifunctional Agriculture, MA) po pandémii COVID v krajinách V4. Čiastkové ciele projektu zahŕňajú hlbšie pochopenie a mapovanie faktorov, ktoré najviac ovplyvnili rodinné podniky počas pandémie, vytvorenie prehľadu vnímania vládnych opatrení v krajinách V4, ktoré mali za cieľ zmierniť následky krízy spôsobenej pandémiou COVID, a šírenie týchto výsledkov a na ich základe formulovaných odporúčaní pre procesy obnovy a adaptácie medzi cieľové skupiny projektu. Koordinátorom projektu je Mendelova univerzita v Brně, Česká republika, partnermi projektu sú Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Maďarsko; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poľsko.


Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships

Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management (SUSTA)


 

Project Duration: 2020/12/31 – 2023/06/30

Project Funding (Total): 177 355 EUR

Project Funding (SUA): 26 029 EUR

Project Website: https://ue.poznan.pl/susta-teaching-sustainability-in-higher-education-in-the-field-of-economics-and-management/

Coordinating Unit: Poznan University of Economics and Business, Poland

Local Coordinator: Ing. Jana Gálová, PhD.

The project no. 2020-1-PL01-KA203-081980 aims to create an involving concept of teaching sustainability for students of business related studies which will result in raising the awareness and involvement in the problems of sustainability. The leader of the project is the Poznan University of Economics and Business (PUEB, Poland). As partners, 5 universities from countries that differ in terms of the environmental concern were chosen: Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA, Slovakia), Universidad Miguel Hernandez de Elche (UMH, Spain), Czech University of Life Sciences in Prague (CZU, Czech Republic), University of Zagreb (UZ, Croatia) and University of Szeged (US, Hungary).

Projekt č. 2020-1-PL01-KA203-081980 si kladie za cieľ vytvoriť koncepciu výučby trvalej udržateľnosti pre študentov ekonomických štúdií, ktorá povedie k zvýšeniu povedomia a zapojenia do problematiky udržateľnosti. Koordinátorom projektu je Poznan University of Economics and Business (PUEB, Poľsko). Partnermi je 5 univerzít z krajín, ktoré sa líšia z hľadiska ochrany životného prostredia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU, Slovensko), Universidad Miguel Hernandez de Elche (UMH, Španielsko), Česká zemědělská univerzita v Praze (CULS, Česká republika), University of Zagreb (UZ, Chorvátsko) a University of Szeged (US, Maďarsko).


Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships
Viability of small farms managed by young farmers under new "farm-to-fork" strategy (VISYFARM)


 

Project Duration: 2020/12/01 – 2023/11/30

Project Funding (Total): 299 564 EUR

Project Funding (SUA): 47 975 EUR

Project Website: https://visyfarm.pef.czu.cz/

Coordinating Unit: Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republic

Local Coordinator: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

The project no. 2020-1-CZ01-KA203-078495 is focused on the long-term viability of small farms managed by young farmers in the context of the new EU strategy, i.e. the farm-to-fork strategy, which is part of the ambitious Green Deal for Europe. The international team will prepare an overview and evaluation of past and new policies in the consortium countries aimed at young farmers farming on small farms. Examples of good practice in cooperation across the food value-chain to contribute to the long-term viability of farmers will be presented. Finally, electronic tools will be created that will enable effective economic planning and decision-making.

Projekt č. 2020-1-CZ01-KA203-078495 je zameraný na dlhodobú udržateľnosť malých fariem riadených mladými poľnohospodármi v kontexte novej stratégie EÚ, t.j. stratégie od poľnohospodárov k spotrebiteľom (farm-to-fork), ktorá je súčasťou ambicióznej Green Deal for Europe. Medzinárodný tím pripraví prehlaď a hodnotenie minulých a nových politík v štátoch konzorcia zameraných na mladých poľnohospodárov hospodáriacich na malých farmách. Budú predstavené príklady dobrej praxe spolupráce v celej potravinovej vertikále, ktoré majú prispieť k dlhodobej životaschopnosti poľnohospodárov. V závere budú vytvorené elektronické nástroje, ktoré umožnia efektívne ekonomické plánovanie a rozhodovanie.


Rural Advisory Monitoring and Evaluation System  linked to Precision Learning
(RAMONES-PL)

 

Project Duration: September 1, 2020 – February 28, 2023

Local coordinator: assoc. prof.Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Number:2020-1-HU01-KA202-078738

Budget: 360.433€

Project webpage: https://www.ramones.eu/en

Programme: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training

Partners: GAK, Hungary (coordinator) |  CREA, Italy | FACE, North Macedonia | Gazdakontroll, Hungary | LLKC, Latvia | SUA, Slovakia | SS Arboretum Opeca, Croatia

The objective of the project is to strengthen rural advisory services to improve their standards through a monitoring and evaluation system that can simultaneously support the development of a targeted, personalized, work-based, vocational training programme and the establishment of a quality certification scheme.

Cieľom  projektu je posilniť poradenské služby v poľnohospodárstve s cieľom zlepšiť ich štandardy prostredníctvom monitorovacieho a hodnotiaceho systému, ktorý môže súčasne podporovať rozvoj cieleného, personalizovaného, odborne zameraného programu odbornej prípravy


NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange)
Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE)

 

CENETSIE (PPI/APM/2019/1/00047/U/00001) is a project that aims to build a community of researchers and students around two basic concepts: sustainability and innovations. The plan is also to disseminate through the network the new thinking about resources, doing business and economy in general. 

CENETSIE (PPI/APM/2019/1/00047/U/00001) je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť komunitu výskumných pracovníkov a študentov na základe dvoch základných konceptov: udržateľnosť a inovácie. Plánom je tiež diseminácia nového myslenia o zdrojoch, podnikaní a ekonomike všeobecne prostredníctvom tejto siete. 
 
Project Duration: 2019/10/01 - 2022/09/30
 
Project Funding (Total): 1 520 290 PLN 
 
 
Coordinating Unit: Poznan University of Economics and Business, Poland 
 
Local Coordinator: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii - Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY)

 

 

The project no. 2018-1-SK01-KA203-046324 is actively contributing to innovations in the field of smart technologies and services, transfer of knowledge and technologies as well as a high degree of potential economic benefits. The aim of the project is to prepare a complex publication output, a smart application and a reference database of preferences for businesses in the field of manufacturing, trade and services as well as for the general and professional public.

Projekt č. 2018-1-SK01-KA203-046324 aktívne prispieva k inováciám v oblasti smart technológií a služieb, transferu poznatkov a technológií, ako aj vysokou mierou potenciálneho ekonomického prínosu. Cieľom projektu je vydať komplexný publikačný výstup, vytvorenie smart aplikácie a referenčnej databázy preferencií aróm pre podnikateľskú sféru v oblasti výroby, obchodu a služieb a v neposlednom rade pre laickú a odbornú verejnosť.

Project Duration: 2018/12/01 - 2021/08/31

Project Funding (Total): 375 000 EUR

Project Website:
www.neurosmartology.com
http://www.fem.uniag.sk/sk/neurosmartology/

Coordinating Unit: FEM SUA in Nitra

Coordinator: Ing. Jakub Berčík, PhD.


Erasmus plus KA2 Strategic partnership for Adult Education
Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food

 
SUSCOF project (Nr. 2018-1-TR-01-KA- 204 -058739) is designed as three years strategic partnership project in adult field to develop the social consciousness on sustainable consumption of foods.  We aim to train and serve innovative tools that will provide adults with the useful information and guidelines on true nutrition habits and consumption patterns, after determining the current situation in countries of all partners in the project. It is expected with this project that, there will be adult-specific nutrition guidelines produced depending on the needs of each individual. By this way, efficient use of scarce resources and effectiveness in food consumption will be obtained. Additionally, we aim at sustaining the use of these guidelines by next generations with the help of SCOFI index results and MySusCof application. 

Project duration: 2019 - 2021


More information: www.suscof.com

Local coordinator: prof. Dr. Ing. Elena Horská

Horizon 2020

Monitoring the bioeconomy (BioMonitor)

 

 

 

Project Duration: 2018/06/01 – 2022/11/30

Project Funding (Total): 5 983 857.52 EUR

Project Website: https://biomonitor.eu/

Coordinating Unit: Wageningen University, The Netherlands

Local Participant: Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Economic Policy (coordinator: prof. Ján Pokrivčák)

The overall objective of BioMonitor project (No. 773297) is to establish a sustainable data and modelling framework for the bioeconomy. This will be achieved by developing and implementing a data and modelling framework that is effective and robust. The framework will enable quantification of the bioeconomy and its economic, environmental and social impacts in the EU and its Member States.

Interreg project MADE IN DANUBE

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2017/logo2.jpg

 

The rising population and associated demand for renewable biological resources make Bioeconomy a key element for smart and green growth in Europe and the Danube Region. Made in Danube will try to improve the conditions for transnational cooperation by developing open innovation tools which will match the needs of small and medium-sized enterprises with the expertise of research organizations by integrating three existing regional initiatives in Nitra (Slovakia), Vukovar (Croatia) and in Novi Sad (Serbia) on agro-biotechnologies, wood-processing and bio-energy. The aim of the project is to develop effective instruments for successful commercialization of research results through companies at transnational level in the field of Bioeconomy. The social dimension of innovation will also be considered by involving civil society and public authorities.

The project is realized within the Interreg Danube Transnational Programme, the project consortium consists of 15 partners and 3 associated strategic partners from 10 countries of the Danube region.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Professional guarantor of pilot action: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Local coordinator: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

More information on: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube

 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships
Sustainability of Small and Family Farms - Udržateľnosť malých a rodinných fariem (SOILS) 

 
The project no. 2016-1-SK01-KA203-022611 deals with the issues of small and family farms and their implementation into higher education. All project outputs or publications, as well as the final software product will be designed to improve the learning process at the universities participating in the project, but also the project outputs will serve as a simulation of doing business in agriculture. The use of the software product - the farm model - will be an innovation in the education process as well as in the practice for both farmers and those who want to start doing business in this sector.
 
Projekt č. 2016-1-SK01-KA203-022611 rieši problematiku malých a rodinných fariem a jej implementáciu do vysokoškolského vzdelávania. Všetky výstupy projektu či publikácie ako aj výsledný softvérový produkt bude určený ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na vysokých školách zapojených do projektu, ale rovnako výstupy projektu budú slúžiť ako simulácie podnikania v poľnohospodárstve. Využívanie softvérového produktu - modelu farmy - bude inováciou v procese vzdelávania a rovnako vo využití aj v praxi pre ľudí, ktorí farmárčia, ale aj pre tých, ktorý chcú začať podnikať v tomto sektore.
 
Project Duration: 2016/09/01 - 2019/08/31
 
Project Funding: 262 340 EUR
 
 
Coordinating Unit: FEM SUA in Nitra
 
Coordinator: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership
‘Capacity building in agricultural innovation services in CEE countries’ CATAlySt

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2017/CATAlySt_thin_small2.jpg

 

In every industry innovation is the driving force of development and progress, and agriculture is certainly no exception. However innovation and innovative results do not always reach the end users who could benefit from them, there is a big gap between research institutes and the potential end users of research results. For this reason agricultural innovation services appeared on the market with the aim of providing agricultural innovation advices and the EC’s Standing Committee on Agricultural Research introduced the concept of innovation broker, whose role would be to act as intermediary between the demand and supply of agricultural research and extension services.

As the field of agricultural innovation services and professionals (brokers) is a very new field the skillset and the competences of these professionals have not yet been clearly defined, training materials related to this topic have not yet been developed.

The project aims to clearly define the expectations of end users with regards to the agro innovation services and professionals, to develop and describe the optimum profile of these professionals and prepare training materials and tools to be used during the agro innovation vocational trainings.

Project funding:  210 600 €

Project web page: http://www.discoveryltd.eu/projects/capacity-building-in-agricultural-innovation-services-in-cee-countries/

Responsible for FEM: assoc. prof. Ing. Zuzana Kaspdorferová, PhD.


Erasmus+ CBHE:
Vocational Training Center for Undergraduate University Students and Teachers in Jordan (VTC)

  

 
The project no. 561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP is a three-year project funded by the European Union through the Erasmus+ Programme, focusing on providing Jordanian students and partners with competencies and skills needed in the job market. The project aims at institutionalizing vocational training at Jordanian universities. Exchanging experience with European partners (from Germany, Portugal and Spain) is a major factor in the success of the VTC project. The Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management participates with the local coordinator Dr. Johana Paluchová., with Dr. Jana Gálová. and Dr. Anna Mravcová. The project aims to solve the economic, social and work problems of graduates and their inclusion into the education and technical system, while it improves the phenomenon of vocational training and skills in Jordan universities. 
 
Projekt č. 561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP je trojročný projekt financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý sa zameriava na rozvíjanie kompetencií a zručností potrebných na trhu práce pre jordánskych študentov ako aj partnerov. Cieľom projektu je inštitucionalizácia odbornej prípravy na jordánskych univerzitách. Výmena skúseností s európskymi partnermi (z Nemecka, Portugalska a Španielska) je významnou súčasťou úspechu projektu VTC. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu participuje pod vedením lokálnej koordinátorky Ing. Johany Paluchovej, PhD., v spoluriešiteľstve Ing. Jany Gálovej, PhD. a PhDr. Anny Mravcovej, PhD. Projekt sa zameriava na riešenie ekonomických, sociálnych a pracovných problémov absolventov a ich zaradenie do vzdelávacieho a technického systému a zároveň zlepšuje fenomén odbornej prípravy a zručností na jordánskych univerzitách. 
 
Project Duration: 2015/10/15 - 2018/10/14
 
Project Funding (Total): 689 938 EUR
 
 
Coordinating Unit: Leipzig University of Applied Sciences (Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - HTWK), Germany
 
Coordinator at the FEM SUA in Nitra: Ing. Johana Paluchová, PhD.

Erasmus plus project:
Modernising Human Resource Management in South Mediterranean Higher Education (RISE)

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2016/logoRISE.png

 
The main aim of the project is to build up capacities and skills in HRM on target South Mediterranean HEIs for stronger organisational efficiency.
Main coordinator: 
  • PRINCESS SUMAYA UNIVERSITY FOR TECHNOLOGY, Jordan
  • Local coordinator: prof. Dr. Ing. Elena Horská, Dean of the FEM SUA in Nitra
  • Project website: http://rise-jo.eu/

EULALinks SENSE 2014-2018, European Union – Latin America Academic Links

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2016/EULA-con-Sense.jpg
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2016/logo mundus.png

 
The mobility scheme EULALinks SENSE consists of mobilities in undergraduate, master, doctorate, post-doctorate and staff levels for both Latin Americans and Europeans.

Main coordinator: Humboldt-Universität zu Berlin (HU), Germany
Local coordinator: prof. Dr. Ing. Elena Horská, Dean of the FEM SUA in Nitra
Contact person: Ing. Jana Gálová, PhD., Center for Research and Educational Projects, Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
e-mail: jana.galova@uniag.sk

Further information about the project and online application on https://www.eulalinks.eu/


TEMPUS: Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Logo_pacagro.jpg
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

 
The main project objective is the introduction of the Bologna principles into the Russian quality assurance system of higher education. Specific project objectives are defined as follows:
  • Development of Standards and Procedures for Public Accreditation of Agricultural Programs (Aps) in line with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
  • Establishment of the Agency for Public Accreditation of Agricultural Programs (Agency).
  • Recognition of the Agency on the Russian and International levels.

Project is aimed not only at the development of accreditation standards and procedures but also at the elaboration of methodological materials and organization of seminars for different target groups of beneficiaries.

Project website:  www.pacagro.uniag.sk


International Marketing: A Visegrad Perspective

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo VF.jpg

 

Hlavným cieľom projektu VUSG (Visegrad University Studies Grant) je zabezpečiť výučbu odborného predmetu "Medzinárodný marketing" s orientáciou na problematiku Vyšehradského regiónu. Ide o problematiku medzinárodného podnikania a implementácie medzinárodných marketingových programov v podmienkach medzinárodného prostredia a Vyšehradského regiónu. Projekt sa realizuje v období rokov 2012 - 2014 na FEM SPU v Nitre.


Agrivoc - Tempus Project

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/agrivoc.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

 

AGRIVOC - Tempus  project focuses on the improvement of vocational studies in agriculture (crop protection, animal husbandry, viticulture & viniculture, farming and crop protection), and food technology. The project aims to upgrade the knowledge base and practical ability of students to work in agricultural and food related field by improving the curriculum of courses, subjects and methods of teaching and by developing students' vocational training program. Local coordinator of the project is dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik and we suppose active participation of experts from the Faculty of Agrobiology and Food Resources, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering and Faculty of Biotechnology and Food Science. For more information, please, visit project website http://agrivoc.org/sr/index


TEMPUS: High Objectives of National Organizational Reform

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

 

The main objective of the HONOR project under the TEMPUS program is the development of training and retraining system for high level civil servants of the Kyrgyz Republic will help to build a strong, modern and efficient civil service. The project will contribute to this wide objective through developing and implementing a new training scheme that will significantly improve the management of the public sector and the promotion of principles of transparency, ethics and democracy.

Project website


FOOD QUALITY and CONSUMER STUDIES

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/foodcost.jpg
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo E+.png

 

Projekt, na ktorom spolupracujú FEM a FBP,  sa zaoberá inováciou obsahu štúdia na trh potravín orientovaných študijných programov o aspekt kvality potravín, senzorického a aroma marketingu, neuromarketingu a rozšírenej reality. Koordinátorom projektu je FEM SPU v Nitre a na projekte participujú účastníci z 9 krajín Európy.

Stránka projektu: http://spu.fem.uniag.sk/Elena.Horska/foodcost/


B-Plan Second Round“ Lifelong Learning Programme

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpgtl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/B-Plan Second Round.jpg

 

B-Plan 2°Round, s podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie, Leonardo Da Vinci - Prenos inovácií, je zameraný zlepšenie nástrojov, ktoré podporujú novovzniknutých podnikateľských aktérov. Hlavnou podstatou projektu je prenos a kontinuálna adaptácia poradenstva pri zakladaní podnikania. Náležite sa berú do úvahy rôzne aspekty vyplývajúce z vytvorenia nezávislej činnosti analyzujúce osobné postoje a zručnosti jednotlivých spoločností alebo tímov. Kombinácia celoživotného poradenstva a praktická technická asistencia pre začínajúce podniky je kľúčovým faktorom podporného procesu.


The Position of Agriculture in Regional Development

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg

 

 

Všeobecnou témou a zámerom intenzívneho programu (EIP) je vyzdvihnúť význam postavenia poľnohospodárskych podnikov, ich úlohu a funkcie vo vidieckych oblastiach ako aj spôsob, akým prispievajú k rozvoju vidieka. Hlavným cieľom intenzívneho programu je podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami, rozvíjať znalosti a zvýšiť povedomie témy intenzívneho programu, ktorou je “Postavenie poľnohospodárstva v regionálnom rozvoji“.


Entrepreneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/entangle.png

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg

 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom odborného vzdelávania pripraviť pedagógov naučiť a rozvíjať u študentov nové kompetencie a zručnosti v oblasti podnikania so zameraním na zakladanie mikro podnikov. Projekt sa zameriava na poskytovanie odborného vzdelávania a vybavuje učiteľov zručnosťami a kompetenciami s cieľom uľahčiť adaptovanie sa na budúce výzvy v oblasti podnikania. Najmä optimalizovať ich postavenie a praktickú úlohu medzi študentmi a aktuálne začínajúcim a /alebo malými a strednými podnikateľmi.


Business Economics (International V4 Studies)

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo VF.jpg

 

Projekt je zameraný na vytvorenie inovovaného študijného programu: Business Economics (International V4 Studies). Študijný program sa skladá zo 4 semestrov. Všetky kurzy študijného programu sú prednášané v anglickom jazyku. Študijný program je zameraný na krajiny zoskupené vo Vyšehradskej skupine V4 s dôrazom na zvýšenie kvalitu a atraktívnosť vzdelávania. Vyučovacie predmety sú prednášané hosťujúcimi vyučujúcimi z krajín V4 počas celých štyroch semestrov.

Stránka projektu: http://beiv4s.swapp.sk/web/


Improvement of partnership with enterpises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

 

Širším cieľom tohto projektu je zlepšiť regionálnu kvalitu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť regionálnej ekonomiky a zlepšiť kvalitu života. Medzi  špecifické ciele projektu patria rozvoj vzdelávacích programov a poradenských služieb pre zlepšenie kvality (prostredníctvom odbornej prípravy a služieb pre podniky v oblasti kvality výrobkov a služieb, zabezpečenie kvality, CE, ISO noriem a systémov manažérstva kvality) v regionálnom podniku; zlepšenie regionálnej spolupráce a spolupráce s podnikmi a poskytovanie spätnej väzby pre zlepšenie univerzitných kurzov v oblasti kvality. Realizácia týchto cieľov by mala zlepšiť úroveň kvality a konkurencieschopnosti podnikov v obchode vybraných krajín Západného Balkánu (WBC).

Cieľom je zabezpečenie a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov WBC a tým neustále zlepšovať produktivitu a kvalitu procesov založených na blízkych vysokých školách - podnikové vzťahy.


Agricultural Extension in EU Countries

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

 

Cieľom seminára bolo poskytnúť komplexný prehľad o systéme fungovania poradenstva vo vybraných krajinách, vysvetliť rozdiely v systéme poľnohospodárskeho poradenstva v členských štátoch EÚ, o Spoločnej poľnohospodárskej politike a jej aktuálnych zmenách, zdôrazniť problém cenového vývoja a kolísavosti cien poľnohospodárskych komodít a vymedziť postavenie žien v podnikaní na vidieku. Študenti sa zúčastnili odborných prednášok, ale  mali možnosť navštíviť aj mnohé prosperujúce podniky, inštitúcie a zaujímavé inšpiratívne projekty vo vidieckych oblastiach Slovenskej republiky.


FOODSECURE - An interdisciplinary research project to explore the future of global food and nutrion security

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

 

Typ projektu:  7th framework program, European Commission
Číslo projektu:

Akronym: FOODSECURE
Dĺžka trvania: 2012-2017
Koordinátor projektu: LEI Wageningen UR
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Popis/výsledky projektu:

FOODSECURE si kladie za cieľ navrhnúť efektívne a trvalo udržateľné stratégie pre hodnotenie a riešenie problémov bezpečnosti potravín a výživy.

Poskytuje sadu analytických nástrojov na experimentovanie, analýzu a koordináciu účinkov krátkodobých a dlhodobých politík týkajúcich sa dosiahnutia potravinovej bezpečnosti. Vplyv FOODSECURE spočíva na znalostnej báze o podpore tvorcov politiky EÚ a ďalších zainteresovaných strán v tvorbe dôsledných, logických stratégií dlhodobej politiky pre zlepšenie bezpečnosti potravín a výživy.

FOODSECURE kombinuje prísne analýzy a účasť zúčastnených strán na:

• lepšie pochopenie determinantov a rôznych úrovni kauzality, na globálnej úrovni potravinovej bezpečnosti a výživy;

• zlepšenie schopnosti rozhodovacou právomocou predvídať a reagovať na budúce potravinové krízy a problémy so zabezpečením výživy;

• poskytnutie pomoci pre zainteresované strany pri možných kritických situáciach v rámci technologických a inštitucionálnych zmien v politike a na integráciu rozmanitosti vízií v spoločnom rámci.

Viac info:  http://www.foodsecure.eu/


Nogap - "Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru"

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/logo1.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/logo2.jpg

 

Typ projektu: 7th framework program, European Commission
Číslo projektu: 609531

Názov projektu: NoGAP – „Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru”
Akronym: NoGap
Dĺžka trvania: 2013-2016
Koordinátor projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Popis/výsledky projektu:

Projekt NoGap prepojí výskum a inovácie a prispeje k využitiu inovačného potenciálu malých a stredných podnikov na základe lepšej spolupráce s výskumnými pracovníkmi a využitia prenosu poznatkov vyplývajúcich z výskumu.Celkovým cieľom projektu je posilnenie spolupráce krajín Východného partnerstva a vytvorenie spoločných poznatkov a inovácií týkajúcich sa spoločenskej výzvy - bezpečná, čistá a efektívna energia.


Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/EU ESF.jpg
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/opv.jpg

 

Typ projektu: Operačný program Vzdelávanie, Dopytovo-orientovaný projekt  spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS 26110230065

Názov projektu: Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami

Termín realizácie: 1.1.2013 – 31.12.2015
Garant projektu: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Prioritná téma: Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácií najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a prepájanie činností univerzít, výskumných stredísk a podnikových sietí.

Cieľ projektu: Skvalitnenie vzdelávania na FEM SPU v Nitre v spolupráci so zahraničnými univerzitami a dosiahnutie adaptability absolventov na potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:
1. Zavádzanie, resp. rozšírenie spoločných študijných programov FEM SPU a popredných VŠ so sídlom v zahraničí.
2.  Rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania.

Hlavné aktivity projektu:
1.1 Študijné programy
2.1 Vzdelávacie kurzy

Cieľová skupina:
Priamou cieľovou skupinou sú študenti vysokých škôl a vysokoškolskí učitelia.

Veľkosť cieľových skupín:
- 150 študentov novozavedených a rozšírených študijných programov: Manažment podniku (2. stupeň), Agrárny obchod a marketing (2. stupeň), International business with agrarian commodities (IBA 1. stupeň), International business and management (Medzinárodný obchod a manažment 2. stupeň).
- 40 vysokoškolských učiteľov FEM SPU Nitra.

Predpokladaná veková štruktúra cieľových skupín:
1. Študenti vysokých škôl: 18-25
2. Vysokoškolskí učitelia: 25-65

 


Transparency of Food Pricing

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

 

Typ projektu: 7th framework program, European Commission
Číslo projektu: No. KBBE-265601-4-TRANSFOP

Názov projektu: „Transparency of Food Pricing“
Akronym: TRANSFOP
Dĺžka trvania: 2011-2013
Koordinátor projektu: LEI Wageningen UR
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

TRANSFOP je trojročný európsky výskumný projekt financovaný Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre výskum - Unit E biotechnológie, poľnohospodárstvo, potravinárstvo.

TRANSFOP projekt koordinuje profesor Steve McCorriston, katedra ekonomiky, University of Exeter Business School, University of Exeter, Exeter EX4 4PU, Devon, England. Hlavným cieľom projektu je zistiť determinanty cien potravín v členských štátoch EÚ a úlohu  hospodárskej súťaže a iné črty potravinových reťazcov, ktoré môžu určovať ceny potravín

Viac info:  http://www.transfop.eu/


FACTOR MARKETS

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/factor markets.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

 

Typ projektu: 7th framework program, European Commission
Číslo projektu:
No. KBBE-265601-4-TRANSFOP

Názov projektu:
FACTOR MARKETS
Dĺžka trvania: 2010-2013
Koordinátor projektu: CEPS, Centre for European Policy Studies (BE)
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Popis/výsledky projektu:
Všeobecným cieľom projektu FACTOR MARKETS je analyzovať fungovanie trhov výrobných faktorov pre poľnohospodárstvo v EÚ-27, vrátane kandidátskych krajín. Projekt FACTORS MARKETS porovnáva rôzne trhy, ich inštitucionálny rámec, a ich vplyv na rozvoj poľnohospodárstva a štrukturálne zmeny, rovnako ako ich vplyv na hospodárstvo vidieka, v členských štátoch, kandidátskych krajinách a EÚ ako celku. Projekt je zameraný na trhy výrobných faktorov kapitálu, pracovnej sily a pôdy.

Analýza kapitálového trhu sa zameria na rôzne formy kapitálu a štúdií, okrem iného na determinanty sektorových investičných rozhodnutí, vrátane nástrojov SPP a vplyv investícií na zmen. Analýza trhu práce bude zahŕňať, napríklad, rozbor kvality ľudského kapitálu a mobility v odvetví poľnohospodárstva v EÚ, rovnako ako off-Farm Supply práce. Analýza trhu s pôdou sa bude venovať trhu s prenájom a  predajnému trhu a zahŕňa okrem iného, dopad kapitalizácie na hodnotu pôdy.

Výsledky tejto štúdie prispejú k lepšiemu pochopeniu základných ekonomických faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodárstvo Európskej únie, čo umožňuje lepšie zacielenie opatrení v rámci SPP s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia.

Viac info:  http://www.factormarkets.eu

 


NTM - Impact

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

 

Typ projektu: 7th framework program, European Commission
Číslo projektu: No. 227202

Názov projektu: „NTM - Impact“
Akronym:
Dĺžka trvania: 2009-2011
Koordinátor projektu: CIRAD is a semi public French R&D institute
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Partneri projektu:  CIRAD
Unibonn,LEI,The Institute of Development Studies,Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),Centre for Institutions and Economic Performance, K.U. Leuven (LICOS),Universidad de Sao Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Quieroz (USP),Instituto Nacional de Tecnologia Agricola (INTA),Virginia Tech University (VT),Laval Univeristy (ULaval),Department of Economics, University of Otago, Research and Information System for Developing Countries, International Food & Agricultural Trade Policy Council, The Institute for Agricultural Market Studies, Slovak University of Agriculture Centre for Chinese Agricultural Policy, University of Sydney, Prof. Tsunehiro OTSUKI, Prof. Fukunari KIMURA

Popis/výsledky projektu:
Hlavným cieľom projektu je zhromaždiť a analyzovať nové údaje na netarifné opatrenia (NTMS), najmä pokiaľ ide o vládne normy a predpisy, ktoré predpisujú podmienky na dovoz agropotravinárskych produktov na trh EÚ a na trhy hlavných konkurenčných hráčov. Okrem toho sú skúmané, dopady EÚ a obchodných partnerom NTMS na najmenej rozvojové krajiny (LDC.

Viac info:  http://www.bioeconomy-alcue.org/gg/