Zo života fakulty

15. október 2021 bol pre FEM SPU v Nitre a jej absolventov programu dvojitých diplomov "International Economics and Development" mimoriadne významným dňom ...

V dňoch 29.9.2021 až 6.10.2021 Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre privítala hostí z Arménskej republiky

Na začiatku akademického roka býva už tradíciou pripomenúť si pracovné a životné jubileá daného kalendárneho roka.

Dňa 15.6. 2021 Akademický senát FEM SPU v Nitre schválil nový organizačný poriadok FEM.