Zo života fakulty

Študenti FEM mali možnosť dňa 12.4.2022 zúčastniť sa na Partnership Day. Podujatie zabezpečoval doc. Ing. Radovan Savov, PhD. spolu s organizačným tímom a jeho hlavnou myšlienkou bolo vytváranie partnerstiev medzi študentmi a firmami, ktoré s fakultou dlhodobo spolupracujú, s cieľom rozvíjať praktické zručnosti študentov a tak napomáhať k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3.) rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová ocenila šiestich pedagógov, medzi ktorými bola aj pani prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. z Ústavu štatistiky, operačného výskumu a matematiky našej fakulty. Blahoželáme!

Ústav účtovníctva a informatiky FEM SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 1.4.2022 nás vo veku 71 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, vysokoškolský pedagóg a bývalý akademický funkcionár doc. Ing. Milan Kučera, CSc.

Študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Bc. Gabriela Bírová, Bc. Romana Búriová, Bc. Matej Čereš, DiS. a Bc. Kristína Tibenská vypracovali ambiciózny projekt s názvom SAŽP na Zelenej univerzite v Nitre.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 30. marca uskutočnili voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026.