Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Termín podania prihlášky:  do 6. júla 2021 

Termín zasadnutia výberovej komisie:      27. - 31. 7. 2020

Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie.

Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.

Povinné prílohy prihlášky:

-   životopis (originál podpísaný uchádzačom),
-   overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),
-   originál výpisu absolvovaných skúšok, potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty, resp. vysokej školy (okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),
-   potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške, resp.  k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) namiesto overenej kópie bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa:

-   Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou - rozhodnutie vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní
alebo
-   Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Späť