INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA II. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FEM SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2024/2025


Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia
na FEM SPU v Nitre pre akademický rok 2024/2025


Študijné programy pre II. stupeň štúdia

 

Termín podania elektronickej prihlášky:  do 4. júla 2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie:     9. júla 2024

 
Kontakt: studfem@uniag.sk