INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FAKULTE EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Termín podania elektronickej prihlášky:  do 24. júla 2020
Termín zasadnutia výberovej komisie:      27. - 31. 7. 2020

Kontaktné údaje

Študijné programy

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Poplatok za prijímacie konanie

Kritériá pre prijatie

Zasadnutie výberovej komisie

Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

Informácie o možnostiach ubytovania v Študentských domovoch SPU