INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA II. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FEM SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023


Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia
na FEM SPU v Nitre pre akademický rok 2022/2023


Študijné programy pre II. stupeň štúdia

 

Termín podania elektronickej prihlášky:  do 4. júla 2022

Termín zasadnutia prijímacej komisie:     8. júla. 2022