Spolupráca s praxou

Spolupráca Fakulty ekonomiky a manažmentu s externým prostredím je nevyhnutným predpokladom moderného a kvalitného vzdelávania, smerujúceho k výchove absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na náročnom trhu práce doma i v zahraničí. Konkurencieschopnosť našich absolventov je postavená na viacerých pilieroch, medzi ktorými dominujú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti získané počas štúdia, jazykové a komunikačné kompetencie, všeobecný prehľad a flexibilita. Okrem výchovy absolventov je spolupráca s praxou orientovaná aj na spoločný výskum, či iné spoločensky významné aktivity. 

Správa o spolupráci s praxou na FEM SPU v Nitre za rok 2019

 
Partneri FEM (v abecednom poradí):

Cargo Partner
Spolupráca sa orientuje na lektorskú činnosť a rozvíjanie praxe študentov v oblasti medzinárodného obchodu, marketingu a logistiky.
 
COOP Jednota Slovensko Nitra
Spolupráca sa zameriava najmä na otázky využitia marketingu potravín a informačných technológií v retailingu potravín
 
Spolupráca sa orientuje na prednáškovú a lektorskú činnosť v oblasti účtovníctva a daní. Spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. je partnerom a garantom počítačovej cvičebne Deloitte Room, ktorá sa využíva pre semináre Katedry účtovníctva.

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 
Spolupráca sa orientuje na vedecko-výskumnú spoluprácu v oblasti ekonómie a lektorskú činnosť.
 
Granvia
Predmetom spolupráce je spoločný projekt "Social and Economic Impact of R1 PR1BINA expressway Nitra", na ktorý budú nadväzovať ďalšie spoločné výskumné a komunikačné aktivity. Projekt sa rieši v spolupráci s expertmi iných fakúlt SPU a ABT.

IBM Slovensko
Spolupráca sa orientuje na prednáškovú a lektorskú činnosť v oblasti účtovníctva, medzinárodného manažmentu a marketingu služieb.


Kaufland Slovenská republika
Spolupráca sa orientuje na prednáškovú a lektorskú činnosť v oblasti retailingu, merchandisingu a marketingovej komunikácie.


Ledvance s.r.o
Predmetom spolupráce je prednášková a lektorská činnosť v oblasti manažmentu a marketingu ako aj členstvo v komisiách a spoluúčasť pri organizovaní vedeckých a odborných podujatí. Spoločnosť je partnerom výučby čínskeho jazyka na FEM SPU v Nitre.
 

LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Spolupráca hlavne v  rámci vzdelávacieho projektu v oblasti maloobchodu Retail Academy.  Prví študenti FEM zasadli do lavíc Retail Academy začiatkom októbra.

Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
Spolupráca sa orientuje na prednáškovú činnosť, prax študentov v oblasti manažmentu a podporu Laboratória spotrebiteľských štúdií.

Nestlé Slovensko
Spolupráca sa orientuje na výberové prednášky, prepojenie teórie a praxe.

Oriflame
Spolupráca sa orientuje na prednáškovú a lektorskú činnosť v oblasti marketingovej komunikácie. Spoločnosť podporuje aktivity Challenge Fund tímu v oblasti aktívneho trávenia voľného času.


Osram a.s.
Predmetom spolupráce je prednášková a lektorská činnosť v oblasti manažmentu ako aj členstvo v komisiách a spoluúčasť pri organizovaní vedeckých a odborných podujatí. Spoločnosť je partnerom študijného programu Business Economics.


PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o
Predmetom spolupráce je prednášková a lektorská činnosť v oblasti účtovníctva. PwC zriadila pre študentov FEM oddychovú zónu, vhodnú na posedenie i skupinové diskusie.


Samsung Slovenská republika
Spolupráca sa orientuje na prednáškovú, lektorskú a poradenskú činnosť v oblasti ekonómie a financií.


SAS Slovakia, s. r. o.
Spolupráca sa týka najmä Katedry štatistiky a operačného výskumu, lektorskej a prednáškovej činnosti.


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
SPPK zastrešuje odvetvovú spoluprácu s inštitúciami a podnikateľskými subjektmi v rámci poľnohospodárskej výroby, spracovania a obchodu. SPPK je zároveň partnerom študijného programu Agrárny obchod a marketing.


Štatistický úrad SR
Spolupráca sa týka najmä lektorskej činnosti a spolupráci pri riešení výskumných a projektových úloh.