Poplatok za prijímacie konanie

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na študijný program II. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2021/2022 je:

Elektronická prihláška:  40 euro http://is.uniag.sk/prihlaska/

POPLATOK je potrebné uhradiť BEZHOTOVOSTNE podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

Na zrealizovanie vnútroštátnej platby potrebujete nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra
banka príjemcu: Štátna pokladnica,
Radlinského 32, 81005 Bratislava
IBAN: SK 408180000000 7000066247
konštantný symbol: (KS) 0558
variabilný symbol: (VS) 101900
špecifický symbol: (ŠS)  101900721
správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra
banka príjemcu: Štátna pokladnica,
Radlinského 32, 81005 Bratislava
IBAN: SK 408180000000 7000066247
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
špecifický symbol (ŠS): 101900721
správa pre prijímateľa: špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium
(uvádzať bez diakritiky)

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Späť