Obhajoba dizertačnej práce


Dizertačná práca je záverečnou prácou, jej obhajobou sa končí štúdium študenta na 3. stupni štúdia., § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Písanie dizertačnej práce a jej obhajoba musia spĺňať náležitosti dané zákonom o vysokých školách a Smernicou o záverečných a habilitačných prácach č. 36/2013 SPU v Nitre.