O Centre informačných technológií

CIT je súčasťou Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre podľa článku 7 Organizačného poriadku FEM SPU v Nitre.

"CIT je pracoviskom s celofakultnou pôsobnosťou. Zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) na fakulte. Jeho zamestnanci prostredníctvom IKT na fakulte podporujú a uskutočňujú vzdelávaciu, výskumnú a rozvojovú činnosť" (článok 7, Organizačný poriadok FEM).

Poslaním CIT je:
 • vytvárať koncepcie rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) na FEM SPU, iniciovať a realizovať inováciu informačných a komunikačných technológií na fakulte, aby bola vhodnou infraštruktúrou pre vzdelávací systém, ktorý bude schopný pripraviť absolventov pre uplatnenie v informačnej spoločnosti,
 • zabezpečovať plynulú prevádzku počítačovej siete fakulty,
 • zabezpečovať systémovú administráciu serverov fakulty,
 • zabezpečovať prevádzkyschopnosť počítačových cvičební v správe CIT,
 • starať sa o bezpečnosť počítačovej siete fakulty a jej jednotlivých serverov,
 • zabezpečovať administráciu WWW stránky FEM SPU,
 • poskytovať podporu rozvoju e-vzdelávania na fakulte prostredníctvom správy LMS MOODLE, školení, príručiek, návodov a osobných konzultácií,
 • vyvíjať časti IS fakulty, ktoré nerieši univerzitný informačný systém,
 • riešiť, resp. podieľať sa na riešení výskumných úloh zameraných na rozvoj IT,
 • zabezpečovať vhodnou formou informácie o nových informačných a komunikačných technológiách pre pracovníkov a študentov FEM SPU, napr.: organizovaním kurzov a školení zameraných na nové systémy, aplikačný softvér, nové informačné služby počítačovej siete pre pracovníkov FEM, organizovaním seminárov a konferencií z oblasti IT,
 • zabezpečovať odborné konzultačné služby pre študentov a pracovníkov FEM,
 • podieľať sa na výchove študentov zvyšovaním kultúry správania sa pri počítačoch, dohliadaním na dodržiavanie pravidiel práce na počítačovej sieti a v cvičebniach, poskytovať pravidelné konzultácie s pracoviskami zabezpečujúcimi výučbu v počítačových cvičebniach FEM za účelom skvalitnenia výučby,
 • zastupovať FEM v združeniach a organizáciách spojených s IKT na univerzite, ale i mimo jej pôsobnosti.
Odborné zameranie pracoviska - hlavné úlohy
 • zabezpečenie prevádzkyschopnosti počítačových cvičební, pripravenosť na výučbový proces
 • administrácia serverov (14 serverov, z toho 7 UNIX a 7 MS WINDOWS serverov)
 • administrácia siete
 • administrácia web servera
 • administrácia CMS (systém pre správu obsahu webu) FEM
 • IS fakulty
 • elektronické vzdelávanie
 • prístupový a monitorovací systém
 • grafické práce
 • odborné zásahy na pracoviskách
 • riešenie projektov zameraných na IKT
 • podpora používateľov z oblasti IKT
 • odborné podujatia z oblasti IKT
 • licenčná politika

Centrum informačných technológií - základné informácie

 

tl_files/fem/images/Ikonky/kocky.gif tl_files/fem/images/Ikonky/postavicky.jpg tl_files/fem/images/Ikonky/ok.gif tl_files/fem/images/Ikonky/strih.gif tl_files/fem/images/Ikonky/stvorlistok.gif
Viac o CIT Zamestnanci Garantované
predmety
Projekty Podujatia
         
tl_files/fem/images/Ikonky/pero.jpg tl_files/fem/images/Ikonky/kniha.gif tl_files/fem/images/Ikonky/index.jpg Prehľad vypísaných tém tl_files/fem/images/Ikonky/fotos.jpg
Publikácie Brožúra
publikácií
Záverečné
práce
Prehľad
vypísaných
tém
Fotogaléria

 

Vedúci:
Sekretariát: 
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Dagmar Jordanovová
      tl_files/fem/images/Ikonky/telefon.jpg +421 376 414 812
Ďalšie kontakty
 
        tl_files/fem/images/Ikonky/mail.jpg cit_fem@uniag.sk
tl_files/fem/images/Ikonky/oznam.gif Oznamy pracoviska

 

IKT na FEM - návody, námety a odporúčania,  ktoré pre vás pripravuje CIT FEM.