tl_files/fem/images/Ikonky/kocky.gif


O Centre informačných technológií

CIT je súčasťou Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre podľa článku 7 Organizačného poriadku FEM SPU v Nitre.

"CIT je pracoviskom s celofakultnou pôsobnosťou. Zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných technológií na fakulte. Jeho zamestnanci prostredníctvom informačných a komunikačných technológii na fakulte podporujú a uskutočňujú vzdelávaciu, výskumnú a rozvojovú činnosť" (článok 7, Organizačný poriadok FEM).

Poslaním CIT je:

 • vytvárať koncepcie rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) na FEM SPU, iniciovať a realizovať inováciu informačných a komunikačných technológií na fakulte, aby bola vhodnou infraštruktúrou pre vzdelávací systém, ktorý bude schopný pripraviť absolventov pre uplatnenie v informačnej spoločnosti,
 • zabezpečovať plynulú prevádzku počítačovej siete fakulty,
 • zabezpečovať systémovú administráciu serverov fakulty,
 • zabezpečovať prevádzkyschopnosť počítačových cvičební v správe CIT,
 • starať sa o bezpečnosť počítačovej siete fakulty a jej jednotlivých serverov,
 • zabezpečovať administráciu WWW stránky FEM SPU,
 • poskytovať podporu rozvoju evzdelávania na fakulte prostredníctvom správy LMS MOODLE, školení, príručiek, návodov a osobných konzultácií,
 • vyvíjať časti IS fakulty, ktoré nerieši univerzitný informačný systém,
 • riešiť, resp. podieľať sa na riešení výskumných úloh zameraných na rozvoj IT,
 • zabezpečovať vhodnou formou informácie o nových informačných a komunikačných technológiách pre pracovníkov a študentov FEM SPU, napr.: organizovaním kurzov a školení zameraných na nové systémy, aplikačný softvér, nové informačné služby počítačovej siete pre pracovníkov FEM, organizovaním seminárov a konferencií z oblasti IT,
 • zabezpečovať odborné konzultačné služby pre študentov a pracovníkov FEM,
 • podieľať sa na výchove študentov zvyšovaním kultúry správania sa pri počítačoch, dohliadaním na dodržiavanie pravidiel práce na počítačovej sieti a v cvičebniach, poskytovať pravidelné konzultácie s pracoviskami zabezpečujúcimi výučbu v počítačových cvičebniach FEM za účelom skvalitnenia výučby,
 • zastupovaťFEM v združeniach a organizáciách spojených s IKT na univerzite, ale i mimo jej pôsobnosti.

Odborné zameranie pracoviska - hlavné úlohy

 • Zabezpečenie prevádzkyschopnosti počítačových cvičební, pripravenosť na výučbový proces.
 • Administrácia serverov (14 serverov, z toho 7 UNIX a 7 MS WINDOWS serverov).
 • Administrácia siete.
 • Administrácia web servera.
 • Administrácia CMS (systém pre správu obsahu webu) FEM.
 • IS fakulty.
 • Elektronické vzdelávanie.
 • Prístupový a monitorovací systém.
 • Grafické práce.
 • Odborné zásahy na pracoviskách.
 • Riešenie projektov zameraných na IKT.
 • Podpora používateľov z oblasti IKT.
 • Odborné podujatia z oblasti IKT.
 • Licenčná politika.

Späť