Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/EU ESF.jpgtl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/opv.jpg

Typ projektu: Operačný program Vzdelávanie, Dopytovo-orientovaný projekt  spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS 26110230065

Názov projektu: Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami

Termín realizácie: 1.1.2013 – 31.12.2015
Garant projektu: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Prioritná téma: Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácií najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a prepájanie činností univerzít, výskumných stredísk a podnikových sietí.

Cieľ projektu: Skvalitnenie vzdelávania na FEM SPU v Nitre v spolupráci so zahraničnými univerzitami a dosiahnutie adaptability absolventov na potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:
1. Zavádzanie, resp. rozšírenie spoločných študijných programov FEM SPU a popredných VŠ so sídlom v zahraničí.
2.  Rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania.

Hlavné aktivity projektu:
1.1 Študijné programy
2.1 Vzdelávacie kurzy

Cieľová skupina:
Priamou cieľovou skupinou sú študenti vysokých škôl a vysokoškolskí učitelia.

Veľkosť cieľových skupín:
- 150 študentov novozavedených a rozšírených študijných programov: Manažment podniku (2. stupeň), Agrárny obchod a marketing (2. stupeň), International business with agrarian commodities (IBA 1. stupeň), International business and management (Medzinárodný obchod a manažment 2. stupeň).
- 40 vysokoškolských učiteľov FEM SPU Nitra.

Predpokladaná veková štruktúra cieľových skupín:
1. Študenti vysokých škôl: 18-25
2. Vysokoškolskí učitelia: 25-65