Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Termín podania prihlášky:  do 31. marca 2020

Dni otvorených dverí:
FEM Nitra, pavilón S: 17.1.2020 a 7.2.2020 a 13.3.2020 (vstupy o 10,30 h, poslucháreň S-01)


Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímaciu skúšku. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška zaevidovaná. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.


Potvrdenie o prijatí prihlášky na fakultu uchádzačom nezasielame.

Pozvánka na konkrétny deň vykonania prijímacej skúšky bude uchádzačom zaslaná mesiac pred jej konaním.

 

Späť