VEGA - Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ a Slovenskej akadémie vied (SAV)


Aktuálne riešené projekty VEGA v roku 2018 na FEM SPU v Nitre

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok
začiatku
riešenia
projektu  
Rok
skončenia  
riešenia
projektu
Registračné 
číslo
projektu
Názov projektu Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ
z pracoviska verejnej VŠ
pri spoločných projektoch
so SAV*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 2020 1/0570/18 Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva Berčík Jakub,
Ing. PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 2020 1/0338/18 Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej
politiky na zmierňovanie príjmového rizika v poľnohospodárstve SR a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov
Boháčiková Andrea,
Ing. PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 2020 1/0802/18 Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity pri znižovaní potravinových strát so zreteľom na šetrné zaobchádzanie so životným prostredím Kadlečíková Mária,
prof.h.c. Dr.h.c. doc. Ing. CSc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0685/17 Postoje mladých ľudí
k sebazamestnávaniu
Moravčíková Danka,
doc. Mgr. Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0190/17 Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku
z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov
Fandel Peter,
doc. Ing., CSc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0845/17 Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR Bartová Ľubica,
doc. Ing., CSc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0666/17 Vplyv integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku Tóth Marián,
doc. Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0913/17 Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ Hupková Daniela,
doc. Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0928/17 Potravinová bezpečnosť
v tranzitívnych krajinách
Bieleková Eva,
Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0935/17 Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov
na Slovensku a v Európskej únii
Lazorčáková Ema,
Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2019 1/0502/17 Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa Nagyová Ľudmila,
prof. Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 2018 1/0797/16 Vplyv vládnych regulácií na trh
s poľnohospodárskou pôdou
na Slovensku
Rajčániová Miroslava,
doc. Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 2018 1/0890/16 Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín Benda-Prokeinová Renáta,
Ing., PhD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------