Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu

 

Dekan  

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu

Dean of the Faculty of Economics and Management
 


Prodekani

 
Ing. Iveta Košovská, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
Vice-dean for Educationdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.

prodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou

Vicedean for Strategic Development and Cooperation with Practicedoc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
Vice-dean for International Affairs and Public Relationsdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
prodekan pre technický a personálny rozvoj 
vicedean for technical and personal developmentdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Vice-dean for Science, Research and PhD. studies
 

Tajomníčka fakulty

 


Ing. Erika Šindlerová

Faculty Financial Manager