Pracoviská Fakulty ekonomiky a manažmentu

Dňa 15.6. 2021 Akademický senát FEM SPU v Nitre schválil nový organizačný poriadok, kde s účinnosťou od 1.9.2021 zanikli katedry a vzniklo nových 5 ústavov.


ÚSTAVY
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií

Ústav hospodárskej politiky a financií

Ústav účtovníctva a informatiky

Ústav ekonomiky a manažmentu

Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky


DEKANÁT
Dekanát Fakulty ekonomiky a manažmentu

Centrum informačných technológií na našej fakulte je súčasťou dekanátu.
Katedra jazykov a Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva s účinnosťou od 1.9.2021 nie sú súčasťou našej fakulty, patria pod rektorát našej univerzity.