Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
  pozostáva z pôvodných pracovísk


Katedra marketingu a obchodu
Katedra spoločenských vied
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov

Vedúcou ústavu je poverená  doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD..

Táto stránka bude postupne dopracovávaná. V tomto čase sú k dispozícíí informácie z pôvodných katedier.