Uplatnenie absolventov

Získané vedomosti v odboroch a kvalitná jazyková príprava vytvárajú absolventom FEM široké možnosti uplatnenia na rôznych stupňoch riadenia podnikov agropotravinárskeho rezortu, v podnikoch biologických a technických služieb, v podnikateľských subjektoch zahraničného obchodu, ako aj v obchodných oddeleniach podnikov agrorezortu a vo finančných inštitúciách. Študenti sú vzdelávaní aj pre potreby inštitúcií verejnej správy a samosprávy. Absolventi nachádzajú uplatnenie aj v centrálnych inštitúciách, v konzultačných firmách, vo výskumných pracoviskách a v školstve.


Späť