Úhrada poplatku

Poplatok je potrebné zaplatiť formou internetbankingu, príp. bankovým prevodom.
Úhrada poplatku poštovou poukážkou NIE JE možná, a to ani poukážkou typu U!

Údaje pre vykonanie transakcie v rámci Slovenskej republiky

 názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra  banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava
 IBAN: SK 408180000000 7000066247
 konštantný symbol: (KS) 0558
 variabilný symbol: (VS) 101900
 špecifický symbol: (ŠS) 101900721
 správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra  banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava
 IBAN: SK 408180000000 7000066247
 BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 špecifický symbol (ŠS): 101900721
 správa pre prijímateľa: špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby. Bez dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška zaevidovaná.