Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Štúdijný program: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení

Akademický rok: 2021/2022

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

Anotácia:

Absolventi programu „Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení" získajú vedomosti z oblasti informatiky, štatistiky, makroekonómie a mikroekonómie, podnikového hospodárstva, ekonomiky poľnohospodárstva, financií a manažmentu. Základ ich vedomostí budú tvoriť aj poznatky z manažérskej informatiky, podnikového plánovania, ako aj osobitosti jednotlivých typov podnikov s dôrazom na využívanie aplikácií informatiky v podnikovej ekonomike.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi sa budú môcť uplatniť ako ekonomickí riadiaci pracovníci pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku. Získajú rozšírené vedomosti z oblasti informatiky, budú schopní aktívne využívať informačné technológie a štandardné kancelárske aplikácie na spracovanie a analýzu informácií v podnikovej praxi. Absolventi získajú komunikačné zručnosti, ktoré sú garantované zaradením cudzieho jazyka do štruktúry vyučovaných predmetov študijného programu.

Prijímacia skúška

 1. Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy je realizované formou písomných testov z  dvoch výberových predmetov. Študent má možnosť výberu z troch predmetov: z ekonómie, svetového jazyka alebo matematiky. Otázky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov sú uchádzačom sprístupnené formou učebných pomôcok pod názvom Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z matematiky, Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre zo svetových jazykov a Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z ekonómie, ktoré sú pre každého uchádzača dostupné a je ich možné zakúpiť v predajni Vydavateľského a edičného strediska SPU v Nitre (číslo telefónu 037/6414 227).
  Evidencia uchádzačov, výsledky testov, ako aj celkové výsledky prijímacej skúšky sú spracované prostredníctvom moderných informačných technológií. Prostredníctvom počítača je každému študentovi vygenerovaný jedinečný test z databázy úloh, ktorý sa po odovzdaní vyhodnocuje pomocou skenera bez zásahu ľudského faktora, a študent sa v priebehu niekoľkých minút dozvie výsledok testu. Body získané za jednotlivé testy budú uverejnené do 1 hodiny na úradnej výveske FEM. Následne budú výsledky zverejnené aj na internetovej stránke fakulty. Uchádzačom o štúdium bude na základe prideleného evidenčného čísla umožnený prístup k ich výsledkom. Bodová hodnota každého testu je 80 bodov.
 2. Výsledky maturitnej skúšky nie sú zahrnuté do celkového bodového hodnotenia.
 3. Cudzí jazyk (svetový jazyk – AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ)
  Pri hodnotení výsledkov prijímacej skúšky sa  namiesto predmetu svetový jazyk môže uznať štátna jazyková skúška odborná alebo všeobecná /nie maturitná skúška/ s nasledovným hodnotením: známka 1 -80 bodov, 2 – 72 bodov a 3 – 60 bodov, štátna jazyková skúška základná: známka 1 -72 bodov, 2 – 64 bodov a 3 – 52 bodov. Uznávajú sa aj iné jazykové certifikáty, ktoré boli získané na jazykových školách, akreditovaných MŠVVŠ SR, alebo v zahraničí, a na ktorých je explicitne uvedená úroveň dosiahnutia vedomostí (B2, C1, C2), záverečné hodnotenie  a pozostávali z dvoch častí, písomnej aj ústnej.
  Uchádzači budú mať možnosť voľby medzi akceptovaním uvedeného hodnotenia príslušnej jazykovej skúšky a písaním testu z cudzieho jazyka. Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57 odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská:    sociálne hľadisko (siroty, polosiroty), telesne handicapovaní uchádzači, záujem zahraničných Slovákov,      regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní).

Povinné prílohy:

 • maturitné vysvedčenie
 • životopis
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku

Ročné školné:
Denné: bezplatne
štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu,súbežné štúdium: €

Poplatok za prijímacie konanie:

 • písomná prihláška:0€
 • elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje:

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na  študijný program I. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2021/2022 je  pri elektronickej prihláške 40 € -, POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške.

POPLATOK zaplatíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247,

konštantný symbol (KS) 0558,

variabilný symbol (VS) 101900 ,

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247,

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Plánovaný počet denných študentov:

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:

Podmienky pre zahraničných študentov:

Zahraniční uchadzači o bakalárske štúdium budú prijatí na základe posúdenia celkového študijného priemeru a zhodnotenia predloženej dokumentácie bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijatia:

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom prijatia je výsledok prijímacej skúšky.

Bez prijímacích skúšok: Nie

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:

PaedDr. Irena Felixová, KOJV, tel. 037/641 4550, e-mai.: irena.felixova@uniag.sk

Forma prijímacej skúšky:

písomná

Testy:

z dvoch predmetov vybraných ľubovoľne z ponuky troch predmetov: ekonómia, matematika, svetový jazyk (AJ,NJ,FJ,ŠJ,RJ)

Cudzí jazyk:

  Podanie prihlášky na štúdium: 28.02.2021

  Konanie prijímacej skúšky: 08.06.2021 - 09.06.2021


  Elektronická prihláška: Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

  Elektronická prihláška vysokej školy: https://is.uniag.sk/prihlaska/
  Zodpovednosť za obsah: Zita Bírová
  Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

  Údaje su preberané z https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/spu-aplikacie-informatiky-v-podnikovej-ekonomike-a-riadeni