Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Štúdijný program: obchodné podnikanie

Akademický rok: 2024/2025

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

Anotácia:

Absolvent dokáže analyzovať problémy v podnikateľských aktivitách subjektov obchodných podnikov, ďalej podnikov cestovného ruchu, služieb. Má znalosti o spôsoboch kooperácie, koordinácie s manažérmi a špecialistami nadväzných profesných orientácií v podniku, znalosti informačných systémov, komunikácie, znalosti o podnikovej ekonomike, financiách, podnikovom manažmente.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent bakalárskeho študijného programu Obchodné podnikanie je schopný analyzovať príležitosti, riziká a problémy v podnikateľských aktivitách obchodných podnikov, podnikov služieb a cestovného ruchu. Má znalosti o spôsoboch kooperácie, koordinácie s manažérmi a špecialistami nadväzných profesijných orientácií v podniku, znalosti informačných systémov, komunikácie, znalosti o podnikovej ekonomike, financiách, podnikovom manažmente. Absolventi majú dostatočné vedomosti a zručnosti pre pôsobenie v podnikateľskej sfére orientovanej na obchodné a podnikateľské služby na nižších riadiacich pozíciách zameraných na obchod a marketing.

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ. Prostredníctvom jednej prihlášky sa môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímaciu skúšku. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška zaevidovaná. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.

Potvrdenie o prijatí prihlášky na fakultu uchádzačom nezasielame. Pozvánka na konkrétny deň vykonania prijímacej skúšky bude uchádzačom zaslaná mesiac pred jej konaním.

Do prihlášky je nutné uviesť: stupeň a formu štúdia, názov vysokej školy, názov fakulty, študijný program (prípadne viaceré študijné programy v poradí podľa uchádzačom zvolenej preferencie).
Do kolónky Prijímaciu skúšku budem robiť z jazyka: je nutné uviesť niektorú z nasledujúcich kombinácií:
- konkrétny cudzí - svetový jazyk a matematika
- ekonómia a matematika
- konkrétny cudzí – svetový jazyk a ekonómia.

Povinnými prílohami prihlášky sú:
- životopis (originál podpísaný uchádzačom),
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
- potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (pozvánka na
prijímacie konanie bude zaslaná iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o
zaplatení poplatku za prijímacie konanie).

Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2023, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle čo najskôr po jeho obdržaní na študijné oddelenie fakulty.

Povinné prílohy:

 • životopis
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie
 • maturitné vysvedčenie

Ročné školné:
Denné: bezplatne
štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu,súbežné štúdium: €

Poplatok za prijímacie konanie:

 • písomná prihláška:0€
 • elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje:

Poplatok za prijímacie konanie: 40,- €

Fakturačné údaje:
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internet bankingom. Fakturačné
údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Spôsob úhrady poplatku za prihlášku:
názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS) 101900721
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava


2) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby.
Adresa pre zasielanie dokumentov: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Študijné oddelenie,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Plánovaný počet denných študentov:

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:

Podmienky pre zahraničných študentov:

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní .

Zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium budú prijatí na základe posúdenia celkového
študijného priemeru a zhodnotenia predloženej dokumentácie bez prijímacích skúšok.
Súčasťou prijímacieho konania bude aj interview so zahraničnými uchádzačmi pomocou
elektronických komunikačných systémov (napr. Skype, MS TEAMS, Link a pod.)

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie
úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.


Bez prijímacích skúšok: Áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači:
- ktorých študijný priemer je rovný alebo nižší ako 1,7 /z koncoročných vysvedčení za 1. – 3.
ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy, prípadne z koncoročných
vysvedčení za 1. – 4. ročník a polročného vysvedčenia v 5. ročníku strednej školy/
- ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach krajského respektíve národného kola
Ekonomickej olympiády,

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste všeobecných študijných predpokladov v základnej verzii (VŠP) percentil rovnaký alebo vyšší ako 50. Váhy všetkých oddielov testu VŠP sú zhodné. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich
termínoch a v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Uchádzač môže absolvovať
skúšku aj v Nitre, ktorá sa bude konať v slovenskom jazyku. Test VŠP je možné absolvovať
viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nsz/. Fakulta zohľadňuje výsledok slovenskej verzie testu (VŠP Z) aj českej (OSP Z). Uchádzač sa môže rozhodnúť, ktorú jazykovú verziu absolvuje.
Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého
uchádzača (prihláška na http://scio.sk/in/2vs/nsz/prihlaska.asp). Fakulta tieto testy
neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške VŠP riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).

Všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku a splnia aspoň jednu z uvedených podmienok
o odpustení prijímacej skúšky, budú podmienečne prijatí na štúdium (bez prijímacej skúšky). Z tohto dôvodu musia uchádzači, ktorí vykonajú maturitnú skúšku v tomto školskom roku, dodatočne doložiť výsledok maturitnej skúšky.

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:

PhDr. Anna Mravcová, PhD.,
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM,
tel.: 037/641 4746,
e-mail: anna.mravcova@uniag.sk

Forma prijímacej skúšky:

Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy je realizované formou písomných
testov z dvoch výberových predmetov. Študent má možnosť výberu z troch predmetov:
z ekonómie, svetového jazyka alebo matematiky. Otázky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov sú uchádzačom sprístupnené formou učebných pomôcok pod názvom Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z matematiky, Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre zo svetových jazykov a Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z ekonómie, ktoré sú pre každého uchádzača dostupné a je ich možné zakúpiť v predajni Vydavateľského a edičného strediska SPU v Nitre (číslo telefónu 037/641 4227, link na e-schop vydavateľstva: vydavatelstvo.uniag.sk). Evidencia uchádzačov, výsledky testov, ako aj celkové výsledky prijímacej skúšky sú spracované prostredníctvom moderných informačných technológií.
Prostredníctvom počítača je každému študentovi vygenerovaný jedinečný test z databázy úloh, ktorý sa po odovzdaní vyhodnocuje pomocou skenera bez zásahu ľudského faktora a študent sa v priebehu niekoľkých minút dozvie výsledok testu. Body získané za jednotlivé testy budú uverejnené do 24 hodín na úradnej výveske FEM a na webovom sídle fakulty. Uchádzačom o štúdium bude na základe prideleného evidenčného čísla umožnený prístup k ich výsledkom. Bodová hodnota každého testu je 80 bodov. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium prvého stupňa bude dosiahnutý celkový počet bodov z obidvoch testov.

Testy:

Výsledky maturitnej skúšky nie sú zahrnuté do celkového bodového hodnotenia.
Cudzí jazyk: k výberu sú k dispozícií nasledovné svetové jazyky – AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ.
Pri hodnotení výsledkov prijímacej skúšky sa namiesto predmetu svetový jazyk môže uznať štátna jazyková skúška odborná alebo všeobecná (nie maturitná skúška) s nasledovným hodnotením: známka 1 - 80 bodov, 2 – 72 bodov a 3 – 60 bodov, štátna jazyková skúška základná: známka 1 - 72 bodov, 2 – 64 bodov a 3 – 52 bodov. Uznávajú sa aj iné jazykové certifikáty, ktoré boli získané na jazykových školách, akreditovaných MŠVVŠ SR, alebo v zahraničí, a na ktorých je explicitne uvedená úroveň dosiahnutia vedomostí (B2, C1, C2), záverečné hodnotenie a pozostávali z dvoch častí, písomnej aj ústnej. Uchádzači budú mať možnosť voľby medzi akceptovaním uvedeného hodnotenia príslušnej jazykovej skúšky a písaním testu z cudzieho jazyka. V súlade s akreditáciou študijných programov na 1. stupni vysokoškolského štúdia vyplýva pre študentov študijného programu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami a jeho verziou v anglickom jazyku International Business with Agrarian Commodities a tiež študentov študijného programu Manažment podniku a jeho verziou v anglickom jazyku Business Management povinnosť absolvovať 4-semestrálnu prípravu z cudzieho jazyka (AJ, NJ) a vykonať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III (úroveň C1 v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky).

Cudzí jazyk:

  Podanie prihlášky na štúdium: 12.05.2024

  Konanie prijímacej skúšky: 01.01.1970 - 01.01.1970


  Elektronická prihláška: Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

  Elektronická prihláška vysokej školy: https://is.uniag.sk/prihlaska/
  Zodpovednosť za obsah: Dagmar Čitáryová
  Posledná aktualizácia: 20.07.2024 02:52

  Údaje su preberané z https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/obchodne-podnikanie