Tvorba odborného/vedeckého textu (niekoľko myšlienok)

Vychádzajúc z odbornej literatúry a ďalších publikovaných zdrojov možno vo všeobecnej rovine vymedziť niekoľko fáz tvorby textu:

  • prípravná fáza,
  • písanie,
  • prehodnocovanie,
  • revízia,
  • editovanie,
  • publikovanie/zdieľanie.

Prípravná fáza zahŕňa definovanie obsahu/výber témy, spracovanie koncepcie, zmapovanie potrieb a schopností adresáta, definovanie cieľov, určenie formy, vypracovanie literárnej rešerše, zhromažďovanie a selektívne spracovanie informačných zdrojov, výber primeraných nástrojov podľa typu spracovávaných dát.

Písanie zahŕňa samotný proces organizácie obsahu v závislosti od definovaných cieľov a potrieb, výber a spracovanie základného pojmového aparátu, vytvorenie slovníka, logickej stavby obsahu, zapracovanie a jednoznačnú identifikáciu autoritných zdrojov (nosné akceptované diela, autori, myšlienky a pod.). V tejto fáze je dôležitý obsah, nie forma

Hodnotiaca fáza zahŕňa overovanie spracovaného obsahu napríklad vlastným hodnotiacim procesom, komunikáciou s kolegami, inými odborníkmi, na odborných podujatiach a pod. Je to neformálny proces „priateľských recenzií“.

Revízia zahŕňa čistenie spracovaných textov, elimináciu možných nejasných, resp. viacvýznamových formulácií, kontrola jasnosti pojmového aparátu, reorganizácia textu, nové formulovanie alebo preformulovanie niektorých kritických častí textov, používanie precízneho jazyka.

Editovanie zahŕňa formálnu úpravu, kedy obsah nadobúda finálnu podobu v súlade s platnými štandardmi a konvenciami pre úpravu a spracovanie textu. V tejto fáze sa do popredia dostáva forma, prostriedky fyzickej interpretácie obsahu. Komunikovaný obsah dostáva podobu konkrétneho dokumentu.

Publikovanie/zdieľanie predstavuje zavŕšenie procesu tvorby textu zverejnením dokumentu relevantným komunikačným kanálom (či už prostriedkami tlačenej fyzickej reprezentácie, alebo prostriedkami elektronického publikovania).

 

Každá z týchto fáz (nemožno ich však striktne oddeľovať) má svoje ďalšie procesy a kroky (obrázok 1).

tl_files/fem/documents/blok STUDIUM/Doktorandske studium/pre rok 2015_2016/podla kapsdorferovej september 2015/dokumenty/obr1.png

Obrázok 1   Proces tvorby odborného/vedeckého textu