Študijné programy 2. stupeň štúdia (Ing.)

Štúdijný program: agrárny obchod a marketing

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Ing.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného programu Agrárny obchod a marketing sa uplatní v manažérskych podnikových funkciách zabezpečujúcich odbyt poľnohospodárskych výrobkov a potravín na domácom a zahraničnom trhu, ďalej v štruktúrach euroúradníkov, odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy, vo vedecko-výskumných, vzdelávacích, či poradenských inštitúciách zaoberajúcich sa agropotravinárskymi podnikateľskými aktivitami. Absolvent môže nájsť svoje uplatnenie aj v agentúrach zaoberajúcich sa výskumom agrárneho trhu, medzinárodných odborných inštitúciách orientovaných na marketing a odbyt agrokomodít, colnej správe, inštitúciách orientovaných na certifikáciu agrokomodít a pod.