Študijné programy 2. stupeň štúdia (Ing.)

Štúdijný program: kvantitatívne metódy v ekonómii

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Ing.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi študijného programu sa budú môcť uplatniť v centrálnych inštitúciách, v konzultačných firmách, v analytických oddeleniach bank a firiem a vo výskumných organizáciách. Taktiež sa môžu uplatniť ako hospodársko-ekonomickí riadiaci pracovníci pôsobiaci na strednej a vyššej úrovni podniku pôsobiaceho v agropotravinárskom rezorte. Vzhľadom na komunikačné zručnosti absolventov budú sa môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou, či v podnikaní v medzinárodnom obchode.