Študijné programy 2. stupeň štúdia (Ing.)

Štúdijný program: ekonomika podniku

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Ing.

Uplatnenie absolventov:

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomiky, podporené jazykovými zručnosťami, predurčujú absolventa uplatniť sa v manažérskych funkciách na vrcholovom stupni riadenia podniku poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho priemyslu ako manažér univerzalista i špecialista. Vzhľadom na komunikačné zručnosti absolventov budú sa môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou, či v podnikaní v medzinárodnom obchode.