Študijné programy 2. stupeň štúdia (Ing.)

Štúdijný program: medzinárodná ekonomika a rozvoj

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Ing.

Uplatnenie absolventov: