Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Študijný program: ekonomika podniku

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent sa bude môcť uplatniť ako hospodársko-ekonomický riadiaci pracovník, pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku pôsobiaceho predovšetkým v agropotravinárskom rezorte. Komunikačné zručnosti z cudzieho jazyka pomôžu uplatniť sa aj v internacionálnom trhovom prostredí.