Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Študijný program: kvantitatívne metódy v ekonómii

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného programu sa bude môcť uplatniť v centrálnych inštitúciách, v konzultačných firmách, v analytických oddeleniach bánk, poisťovní a firiem a vo výskumných organizáciách, ako hospodársko-ekonomický riadiaci pracovník pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku v agropotravinárskom rezorte. Vzhľadom na komunikačné zručnosti sa absolvent bude môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou, či v podnikaní v medzinárodnom obchode.