Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Študijný program: obchodné podnikanie

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent sa uplatní v podnikateľskej sfére orientovanej na obchodné a podnikateľské služby ako vedúci prevádzky, či obchodný zástupca. Predmetom podnikania môžu byť aktivity spojené s odbytom agropotravinárskych komodít na domácom a zahraničnom obchode, v agroturistických službách, v štruktúrach odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy, ale aj vo vzdelávacích, či poradenských inštitúciách zaoberajúcich sa agropodnikaním a službami.