Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Študijný program: účtovníctvo

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent sa bude môcť uplatniť ako samostatný účtovný pracovník v podnikoch výrobnej a obchodnej sféry, výkonný pracovník v oblasti vnútroorganizačného účtovníctva, riadenia a kontroly nákladov, v hospodárskej praxi daňových úradov, organizáciách štátnej správy a neziskových organizácií, pracovať vo finančných úradoch, audítorských spoločnostiach, ako aj podnikateľ - fyzická osoba v oblasti poskytovania účtovníckych služieb.