Študijné programy 1. stupeň štúdia (Bc.)

Študijný program: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia:
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Vzhľadom na získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti absolventi nájdu uplatnenie predovšetkým ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich v oblasti agropotravinárstva, vo svetových organizáciách, ako aj vo vládnych, mimovládnych, vedeckých a iných organizáciách s medzinárodnou pôsobnosťou. Sú súčasne potencionálni manažéri týchto spoločností a organizácií.