Stretnutie v Londýne – príprava podkladov o štúdiu pre spoločný študijný program

V súvislosti s prípravou double-degree študijného programu s britskou Middlesex University London sa v dňoch 8. až 12. septembra 2014 uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a predstaviteľov londýnskej univerzity na ich domácej pôde.

Pod vedením dekanky FEM SPU doc. Ivety Zentkovej a prodekana pre vedu a výskum prof. Jána Pokrivčáka prebehli s predstaviteľmi Middlesex University London, Dr. Heather Clay a prof. Marianom Rizovom, rokovania o spôsobe a metódach organizácie a evaluácie spoločného študijného programu. Rokovania sa ďalej týkali prípravy syláb a systému priebežného a záverečného hodnotenia študentov na jednotlivých predmetoch. Hlavne z tohto dôvodu bola prítomnosť garantov predmetov a časti pedagógov, ktorí budú zabezpečovať ich výučbu, mimoriadne prínosná a u londýnskych kolegov sa stretla s pozitívnym ohlasom.

Okrem samotného rokovania si fakultná delegácia prezrela priestory londýnskej univerzity. Zamestnanci FEM SPU sa mali možnosť oboznámiť so zariadením prednáškových miestností a cvičební na Middlesex University London. Mimoriadny záujem vzbudila aj návšteva univerzitnej knižnice, kde bol slovenským partnerom podrobne predstavený systém jej fungovania. Za veľmi podnetný možno považovať „bezobslužný“ výpožičný systém (bez nutnosti prítomnosti knižničného personálu) ako aj snahu knižnice o digitalizáciu dostupnej odbornej literatúry a jej priebežnú aktualizáciu. Pre študentov tamojšej univerzity je nepochybne veľmi užitočná možnosť zapožičania výpočtovej techniky (notebookov) priamo v knižnici a možnosť využitia špeciálne vyhradených priestorov pre tvorbu skupinových seminárnych prác ako aj pre nácvik ich prezentácie.

Viacerí zamestnanci fakulty využili aj možnosť bilaterálnych stretnutí s vedúcimi katedier. Mimoriadne príjemné bolo napríklad stretnutie predstaviteľov katedier marketingu a manažmentu FEM SPU (prof. Eleny Horskej a prof. Ivety Ubrežiovej a ďalších) s vedúcim novovznikajúcej katedry marketingu, brandingu a turizmu na Business School of Middlesex University London, prof. T. C. Melewarom – jedným z popredných svetových odborníkov v danej oblasti. Po stručnom predstavení jednotlivých katedier sa rozprúdila diskusia o možnostiach budúcej spolupráce.

Návštevu partnerskej univerzity možno zhodnotiť pozitívne. Informácie získané priamo na pôde Middlesex Univerzity od londýnskych kolegov sú už teraz využívané pri koordinácii tvorby podkladov pre pripravovaný double-degree študijný program (informačné listy predmetov, rozšírený popis študijného plánu, študijná príručka a pod.). Nasledujúcim krokom na ceste k úspešnej realizácii a zahájeniu výučby v spoločnom študijnom programe na FEM SPU v Nitre bude komplexné hodnotenie jeho kvality zo strany garantujúcej Middlesex University London.