Štipendiá

Finančná podpora študentov vo forme štipendií sa riadi Štipendijným poriadkom SPU v Nitre:

Študentom SPU sa poskytuje:

  • sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
  • štipendium z vlastných zdrojov SPU.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi dennej formy štúdia na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, doloženej príslušnými dokladmi, ktorú študent podáva v Registri študentov (vo vestibule pod aulou).

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Príloha k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia

Vyhláška MŠ SR 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Motivačné štipendium je možné priznať:

  • v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia
  • za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Rektor SPU, resp. dekan príslušnej fakulty, môže študentovi priznať štipendium z nedotačných zdrojov SPU, resp. fakulty, ak študent:

  • má priznané ťažké zdravotné postihnutie,
  • je prechodne vo finančnej tiesni a je úplná sirota alebo polosirota,
  • aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v kolégiu rektora (v kolégiu dekana), v RŠVŠ, resp. v iných národných a medzinárodných študentských organizáciách,
  • dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné študijné výsledky v oblasti štúdia, výskumu a vývoja,
  • dosahuje kvalitné študijné výsledky, vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne aktívny v oblasti voľnočasových aktivít študentov, aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácii spoločenských, kultúrnych a odborných podujatí na SPU.

Rozdelenie motivačných štipendií na FEM SPU v Nitre pre denných študentov z rozpočtových zdrojov v kal. roku 2021