Príhovor dekanky


Vitajte na stránkach Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktoré Vám poskytnú prehľad o zameraní a činnosti dlhodobo jednej z najlepších ekonomických fakúlt Slovenska s viac ako 60-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manažmentu s dôrazom na reflektovanie celospoločenského vývoja a potrieb jednotlivých subjektov spoločnosti ako aj najnovších vedecko-výskumných poznatkov v odbore. Jej pôsobenie ako súčasti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  zároveň dáva priestor pre interdisciplinárne riešenia ekonomických a manažérskych problémov, špecifických pre oblasť potravinovej vertikály, rozvoja vidieka a nadväzujúcich odvetví v sektoroch výroby, obchodu a služieb.

FEM SPU v Nitre patrí počtom študentov k najväčším fakultám univerzity a nezanedbateľný jej aj najvyšší počet zahraničných študentov, študujúcich na fakulte, čo svedčí o jej dobrom mene nielen v domácom, ale aj medzinárodnom prostredí. Fakulta poskytuje kvalitné ekonomické a manažérske vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia. Na bakalárskom stupni štúdia sú v ponuke študijné programy v slovenskom jazyku, a to Ekonomika podniku, Manažment podniku, Obchodné podnikanie, Účtovníctvo, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a manažmente a Sociálny manažment a služby v agrosektore. V anglickom jazyku sa vyučuje študijný program International Business with Agrarian Commodities a Business Management. Na II. stupni je v ponuke Ekonomika podniku, Manažment podniku, Agrárny obchod a marketing, Kvantitatívne metódy v ekonómii a v anglickom jazyku Business Economics a International Economics and Development. Doktorandské štúdium sa poskytuje na všetkých programoch (Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva, Agrárny obchod a marketing) v slovenskom i anglickom jazyku.

Sme hrdí, že je to už viac ako 10 rokov, čo fakulta zahájila výučbu v anglickom jazyku a postupne začala kreovať možnosti zmluvnej spolupráce v oblasti medzinárodných mobilitných programov a získavania dvojitých diplomov. Aktuálne fakulta poskytuje túto možnosť v rámci programu Business Economics v spolupráci s Fakultou poľnohospodárstva a ekonomiky Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, kde okrem zmluvného mobilitného programu a možnosti získať dva diplomy má fakulta akreditovaný aj spoločný diplom „International Master in Business Economics.“ Za mimoriadne významnú tiež považujeme možnosť študovať v spolupráci s Middlesex Univerzitou v Londýne študijný program International Economics and Development a získať okrem nášho titulu inžinier aj  titul MSc. z prestížnej londýnskej univerzity.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa kolektív Fakulty ekonomiky a manažmentu venuje aktuálnych ekonomickým, manažérskym a marketingovým problémom v celej potravinovej vertikále,  poľnohospodárskym politikám a financiám v agrosektore, potravinovej bezpečnosti a v neposlednom rade otázkam udržateľného rozvoja z viacerých aspektov a manažmentu potravinového odpadu. Od roku 2018 pôsobí na fakulte Laboratórium spotrebiteľských štúdií, ktoré v spolupráci s výskumným centrom Agrobiotech a ďalšími pracoviskami univerzity rozvíja interdisciplinárny výskum a implementuje nové technológie do výskumu a rozhodovania, najmä využitie biometrických a neuromarketingových metód a arómy v praxi. Dôkazom kvalitnej vedecko-výskumnej činnosti kolektívu fakulty sú úspešne realizované domáce a medzinárodné projekty, výskum pre prax, publikačné výstupy na uznávanej medzinárodnej úrovni a viaceré ocenenia.

Jednou z priorít fakulty je aj spolupráca s praxou, ktorej hlavným cieľom je prepojiť vzdelávanie na aktuálne problémy a skúsenosti z praxe, skvalitniť výučbu prostredníctvom výberových prednášok, exkurzií, odbornej praxe či garantovania odborného predmetu či študijného programu zo strany renomovaných podnikateľských subjektov a inštitúcií. Dôkazom našej aktívnej spolupráce s praxou sú mnohé partnerstvá, o ktorých si môžete prečítať na našej webstránke, ale napríklad aj etablovanie našich partnerov v priestoroch FEM formou IBM multifunkčnej miestnosti, Deloitte cvičebne pre účtovníkov, Kaufland relax kútika, PwC oddychovej zóny, priestorov Retail Academy Lidl či exteriérovej oddychovej zóny.

Vyše 60-ročná úspešná história Fakulty ekonomiky a manažmentu je na jednej strane garanciou kvalitného vzdelávania, ktoré má svoju tradíciu a hodnotu overenú časom, ale na druhej strane aj záväzkom pre súčasné a budúce generácie udržiavať a ďalej rozvíjať zverené hodnoty tak, aby bola fakulta i naďalej konkurencieschopnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou v národnom i medzinárodnom meradle a vychovávala absolventov, ktorí nájdu uplatnenie v praxi, na náročnom trhu práce a pripoja sa tak k radom našich úspešných absolventov, ktorých je už takmer 25 tisíc.

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

dekanka fakulty