Podmienky prijímacieho konania

Do prihlášky je nutné uviesť: stupeň a formu štúdia, názov vysokej školy, názov fakulty, študijný program (prípadne viaceré študijné programy v poradí podľa uchádzačom zvolenej preferencie) a v kolónke Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka: uviesť dva z troch predmetov (ekonómia, matematika, cudzí jazyk), z ktorých uchádzač vykoná prijímaciu skúšku. Príklad:

Do kolónky Prijímaciu skúšku budem robiť z jazyka: je nutné uviesť niektorú z nasledujúcich kombinácií:

  1. konkrétny cudzí jazyk a matematika  
  2. ekonómia a matematika
  3. konkrétny cudzí jazyk a ekonómia.                                                                    

Povinnými prílohami prihlášky sú:

  • životopis (originál podpísaný uchádzačom),
  • potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  (pozvánka na prijímacie konanie bude zaslaná iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie).

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp.  k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) :

- Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní - predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní

alebo

- Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu (nostrifikácia dokladu) - predkladá uchádzač z ostatných štátov.

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na stránke : https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/ .

 

Späť