Podmienky prijímacieho konania

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Do prihlášky je nutné uviesť: stupeň a formu štúdia, názov vysokej školy, názov fakulty, študijný program (prípadne viaceré študijné programy v poradí podľa uchádzačom zvolenej preferencie) a v kolónke Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka: uviesť dva z troch predmetov (ekonómia, matematika, cudzí jazyk), z ktorých uchádzač vykoná prijímaciu skúšku. Príklad:

Do kolónky Prijímaciu skúšku budem robiť z jazyka : je nutné uviesť niektorú z nasledujúcich kombinácií:

1. konkrétny cudzí jazyk a matematika  

2. ekonómia a matematika

3. konkrétny cudzí jazyk a ekonómia.                                                                    


Povinnými prílohami prihlášky sú:

  • životopis (originál podpísaný uchádzačom),
  • potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (pozvánka na prijímacie konanie bude zaslaná iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie).

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp.  k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) aj Rozhodnutie o uznaní  dokladu o vzdelaní.

Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu vydáva príslušný Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na stránke : https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/ .

 

Späť