Bakalárska a diplomová prax je odbornou praxou pre študentov FEM, ktorá predstavuje pre FEM jednu z hlavných priorít. FEM takýmto spôsobom pomáha zabezpečiť prepojenie teórie a praxe a lepšiu pripravenosť študentov a následne absolventov na trh práce. Zámerom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie praktických zručností a schopností tým, že študent sa počas praxe v podniku podieľa na činnostiach, ktoré bezprostredne súvisia s jeho študijným programom. Ide predovšetkým o rozšírenie poznatkov o reálnom fungovaní podniku v trhovom prostredí a upevnenie teoretických vedomostí, ktoré študent nadobudne počas štúdia. Sú to o vedomosti z oblasti ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií, obchodu, účtovníctva, informatiky a štatistiky v konkrétnom podnikateľskom subjekte. Absolvovanie odbornej praxe výrazne ovplyvňuje profil absolventa, ktorý získaním praktických zručností a schopností zvyšuje svoju hodnotu na trhu práce, keďže nadobudnuté skúsenosti dokáže aplikovať v praxi.

Usmernenie k absolvovaniu bakalárskej a inžinierskej praxe