Vývoj Katedry účtovníctva

1946 – Ústav poľnohospodárskej spravovedy a účtovníctva (Vysoká škola lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva v Košiciach)

1960 – Katedra účtovníctva, štatistiky a práva

1964 – Katedra účtovníctva a práva

1965 – Katedra účtovníctva a financovania

1970 – Katedra účtovníctva, financovania a práva

1975 – Katedra informačných systémov a využitia počítačov

1991 – Katedra informačných systémov a financií

2003 – Katedra účtovníctva a financií

2007 – Katedra informačných systémov

2012 – Katedra podnikových informačných systémov

2015 - Katedra účtovníctva

 

História Katedry účtovníctva

Existencia Katedry účtovníctva súvisí so zriadením Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach v roku 1946. V tomto roku vznikol Ústav poľnohospodárskej spravovedy a účtovníctva. Po presťahovaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva do Nitry a zriadení Vysokej školy poľnohospodárskej v roku 1952 sa výučba účtovníctva a financovania zabezpečovala na Katedre ekonomiky a organizácie poľnohospodárskych podnikov. So vznikom Prevádzkovo-ekonomickej fakulty tejto vysokej školy v roku 1959 vznikla osobitná potreba prípravy poľnohospodárskych odborníkov s ekonomickým zameraním v rezorte poľnohospodárstva. Fakulta smerujúca k poznaniu a prehlbovaniu ekonomických, organizačných a riadiacich procesov potrebovala vytvoriť adekvátnu štruktúru katedier. V obsahu výučby nemohli chýbať disciplíny evidenčného a právneho charakteru. Z toho dôvodu v roku 1960 vznikla Katedra účtovníctva, štatistiky a práva. Ako materská katedra prešla organizačnými zmenami a v roku 1965 sa vytvorila samostatná Katedra účtovníctva a financovania. Začiatkom osemdesiatych rokov aj v rezorte poľnohospodárstva dochádza k postupnému narastaniu procesov automatizácie a vzniku automatizovaných informačných systémov.  Tento jav si vyžiadal zmenu obsahu výučby a vznik nového študijného odboru Automatizované systémy riadenia. Tieto skutočnosti viedli k vzniku Katedry informačných systémov a využitia počítačov, ktorá garantovala daný študijný odbor. Ďalšie zmeny v obsahu výučby v štruktúre disciplín zaznamenala katedra po roku 1989. Odčlenila sa časť pracovníkov zabezpečujúcich výučbu predmetov spojených s výpočtovou technikou a programovaním a vznikla nová katedra, Katedra informačných systémov a financií, ktorá garantovala dva študijné odbory Financie v poľnohospodárstve a Účtovníctvo a audítorstvo. Z dôvodu jednoznačnej identifikácie výsledkov práce kolektívu katedry najmä v oblasti pedagogickej, ale tiež vedecko-výskumnej činnosti, od školského 2003/2004 dochádza k zmene názvu pracoviska na Katedru účtovníctva a financií. V roku 2007 prechádza katedra ďalšou organizačnou zmenou, výsledkom ktorej je odčlenenie pedagógov zabezpečujúcich výučbu predmetov v oblasti financií a vznik Katedry informačných systémov, od roku 2012 s názvom Katedra podnikových informačných systémov. Následne od roku 2015, na základe prehodnotenia obsahovej náplne predmetov, ktoré katedra zabezpečuje, ako aj skutočnosti, že katedra je garantom študijného programu Účtovníctvo, nesie katedra názov Katedra účtovníctva. 

V súčasnosti Katedra účtovníctva garantuje akreditovaný študijný program Účtovníctvo pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti účtovníctva, daní a informačných systémov v dennej a externej forme štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu a Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Katedra sa tiež podieľa na výučbe predmetov pre študijné programy vyučované v anglickom jazyku. Členovia katedry sa zároveň podieľajú na zabezpečovaní trojročného vzdelávacieho programu Účtovníctvo v rámci Univerzity tretieho veku na SPU v Nitre. Členovia katedry aktívne participujú na publikačnej činnosti fakulty a zúčastňujú sa vedeckých podujatí doma i v zahraničí. Pre svoj profesionálny rozvoj využívajú možnosti mobilít poskytovaných prostredníctvom programov Erasmus+ , Ceepus a iné.  Nosné témy výskumu sa úzko prelínajú s odborným zameraním katedry a týkajú sa najmä oblasti účtovníctva, daňovníctva a informačných systémov, čoho odrazom je aj participácia jednotlivých členov katedry na projektoch VEGA, KEGA a obdobných vedeckovýskumných grantových schémach, a to buď v pozícií zodpovedného riešiteľa, resp. spoluriešiteľa projektu.

 

Zoznam garantovaných predmetov vyučovaných v slovenskom jazyku

 • Základy účtovníctva
 • Účtovníctvo podnikateľov
 • Analýza účtovnej závierky
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Nákladové účtovníctvo
 • Automatizácia účtovníctva
 • Praktikum účtovníctva
 • Účtovníctvo rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí
 • Dane podnikateľských subjektov
 • Dane v účtovníctve podnikateľov

 

Zoznam garantovaných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku

 • Basics of Accounting
 • Accounting for Entrepreneurs
 • International Accounting Standards
 • Taxes for Entrepreneurs

 

Úspešní absolventi

Ing. Teodor Chudý
Ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka SR
Vedúci oddelenia kontroly cezhraničnej spolupráce SR – ČR a SR - AT

„Do dnešného dňa som nemal žiadnu príležitosť, aby som čo i len jeden raz oľutoval svoju voľbu vysokej školy alebo študijnej špecializácie. Napriek tomu, že v očiach verejnosti nie je „hnojarina“, ako našu školu prezývajú neprajníci, resp. závistlivci, vnímaná ako nejaká exkluzívna škola, pre mňa vždy bola a je. Čím viac informácií a skúseností som v živote získal, tým viac som si potvrdzoval, že moja voľba bola správnou. Jedným z hlavných dôvodov môjho výberu študijnej špecializácie Účtovníctvo a audítorstvo, ktorú som na FEM SPU v Nitre ukončil, bola moja túžba študovať medzi najlepšími, nakoľko táto špecializácia bola v čase môjho štúdia pre najlepších študentov s najlepšími študijnými výsledkami. Množstvo informácií, ktoré som na škole získal, sa mi na začiatku zdalo byť nepoužiteľných, avšak postupom času som zisťoval, že tá či oná informácia zo školy je pre mňa potrebná práve pre riešenie dnešného problému, resp. ma navedie na správnu cestu, ako nájsť informácie, ktoré práve potrebujem. Každému, kto si rád kladie veľké ciele, odporúčam štúdium študijného programu Účtovníctvo“.

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Paneurópska vysoká škola
Prodekanka Fakulty ekonómie a podnikania

„Štúdium študijného programu Účtovníctvo na FEM bolo pre mňa základom a štartom do ďalšieho pracovného života. Napriek tomu, že sa nevenujem účtovníctvu ako takému v mojej profesijnej kariére, pomohlo mi byť zorientovanou vo všetkých pozíciách, na ktorých som pôsobila, pretože som rozumela prakticky všetkým číslam, s ktorými som prichádzala do styku, či už to boli projekty, projekty zo štrukturálnych fondov, účtovníctvo v príspevkovej organizácii, či pochopenie štátneho rozpočtu. Štúdium účtovníctva ma naučilo precíznosti v práci s číslami, ale aj komplexnému pohľadu na ne v mnohých smeroch.“

Ing. Jana Michaláková, PhD.
ESET, spol. s r. o.
Finančná manažérka

"Absolvovaním študijného programu Účtovníctvo na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre som získala široký rozsah teoretických poznatkov na vysokej úrovni z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky, automatizácie účtovníctva, a tiež z daňovníctva a audítorstva. Štúdiom nadobudnuté poznatky mi v súčasnosti umožňujú aplikovať teoretické vedomosti pri vedení účtovníctva a pri plnení riadiacej a rozhodovacej funkcie v jednej z najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v regióne Európy.“

Ing. Alina Ana Ondrejková
IBM International Services Centre

Medzinárodný kontroling stálych aktív

„Na štúdium na Katedre účtovníctva budem vždy spomínať ako na jedno z mojich najkrajších období života. Pedagógovia, kolegovia z krúžku, možnosti, atmosféra, prostredie – to všetko vytvorilo krásnu harmóniu a bolo len na mne, čo s tým urobím, či to využijem aktívne alebo sa len nejako cez to s odrenými ušami prebrodím. Milí záujemcovia, určite stojíte v pozícii, kedy si uvedomujete, že asi nie je jedno, ako sa rozhodnete a každá rada, informácia, ktorú vám niekto dá, je pre vás cenná. Ak len trochu zvažujete nad touto kombináciou, neváhajte. Stojí za to a buďte si  istí, že absolvovaný študijný program Účtovníctvo, pokiaľ sa tomuto štúdiu chcete seriózne venovať, vám môže veľmi pomôcť v hľadaní dobrej a zaujímavej práce v budúcnosti. A ak máte možnosť skĺbiť to ešte s nejakou brigádou v obore počas tohto štúdia, verte tomu, že máte zápas s pohovormi vopred vyhraný. Veľa šťastia!“

Ing. Zuzana Hanusková
Lugera & Maklér, s. r. o.
Senior personálny konzultant

 „Zaujímavá a náročná škola. Škola má veľmi dobrú povesť a vychádzajú z nej šikovní absolventi. Keďže pôsobím mnoho rokov v oblasti ľudských zdrojov, viem, že absolventi FEM sú veľmi dobre uplatniteľní na trhu práce.“

Ing. Ondrej Ševčovič
IBM International Services Centre

Manažér účtovného oddelenia pohľadávok

„Štúdium na SPU FEM mi umožnilo prehĺbiť si vedomosti o účtovníctve získané na strednej škole vo vysokej kvalite a dalo mi výborný základ pre moje terajšie pracovné zaradenie. Môžem povedať, že dodnes čerpám z poznatkov zo štúdií a vrelo odporúčam katedru účtovníctva na SPU FEM pre ďalšie úspešné pôsobenie po absolvovaní univerzity.“

Ing.  Martin Adame, PhD. 
Johnson Controls

Country finance manager

Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Ekonomická fakulta

Ing. Richard Hulík, PhD.
LEX-AUDIT, spol. s r. o.

Audit manager

Ing. Vladimír Mochnaľ
Audit manager
VGD Avos, s. r. o.

Ing. Mária Plešková
KLT AUDIT, spol. s r. o.

Audit manager

Ing. Marek Vymyslický
Johnson Controls

Country finance manager