KATEDRA MATEMATIKY

Vývoj katedry

Ústav strojníctva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (súčasťou aj vyučovanie matematiky) – vznik 1946

Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva (súčasťou aj vyučovanie matematiky) – reorganizácia 1952

Katedra matematiky a fyziky – vznik 1960

Katedra matematiky a geodézie – reorganizácia 1962

Katedra matematiky – vznik samostatnej katedry 1972

Vedúci Katedry matematiky

prof. RNDr. František Krňan, 1972 - 1974

promovaný matematiky Jozef Supuka, 1974 - 1978

prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc., 1979 - 1985

doc. Mgr. Jozef Supuka, CSc., 1986 - 1989

prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc., 1989 - 1994

doc. RNDr. Július Bačík, CSc., 1994 - 1997

RNDr. Pavol Kelemen, CSc., 1997 - 2000

RNDr. Dana Országhová, CSc., 2000 - doteraz

 

História Katedry matematiky

V roku 1946 vznikol Ústav strojníctva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v  Košiciach. Po presťahovaní Vysokej školy poľnohospodárskej do Nitry v roku l952 sa uskutočnila reorganizácia bývalého Ústavu strojníctva a utvorila sa Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva. V roku 1953 sa od tejto katedry odčlenilo pôdoznalectvo, v roku 1954 poľnohospodárske stavby a v roku 1960 matematika a fyzika. Otvorenie Prevádzkovo ekonomickej fakulty v roku 1959 a  najmä otvorenie mechanizačného študijného odboru si vyžadovalo podstatne rozšíriť výučbu matematiky a fyziky ako disciplín, ktoré tvoria teoretický základ štúdia. Ešte v novembri 1960 vznikla Katedra matematiky a fyziky, v roku 1962 sa táto katedra rozdelila a vznikli dve samostatné katedry: Katedra matematiky a geodézie a  Katedra fyziky. Prvého septembra l969 sa utvorila Mechanizačná fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Nová fakulta prevzala z Prevádzkovo- ekonomickej fakulty niektoré katedry a útvary a medzi nimi aj Katedru matematiky a geodézie. Mechanizačná fakulta utvorená v roku 1969 bola stále v procese organizačného a materiálového budovania. Katedra matematiky a geodézie bola presunutá z  Mechanizačnej fakulty na Prevádzkovo-ekonomickú fakultu. V roku 1972 vznikla samostatná Katedra matematiky. V rokoch 1961-1972 katedra zaisťovala aj výučbu deskriptívnej geometrie na mechanizačnom odbore Prevádzkovo-ekonomickej fakulty a melioračnom odbore Agronomickej fakulty. Neskôr sa výučba predmetu deskriptívnej geometrie presunula na Katedru poľnohospodárskych stavieb Mechanizačnej fakulty.

V roku 1997 bola Prevádzkovo ekonomická fakulta premenovaná na Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a odvtedy je Katedra matematiky jej súčasťou.

 

Vedecko-výskumná činnosť a zameranie výskumu

Vedecko-výskumná činnosť Katedry matematiky je orientovaná najmä na oblasť kvality matematického vzdelávania. Ďalším cieľom výskumnej práce katedry je aplikácia matematických metód v rámci bakalárskeho stupňa štúdia, v ktorom sú sústredené povinné a voliteľné predmety. Výskumné projekty sú s implementáciou IKT do výučby matematiky a jej vplyv na kvalitu vedomostí, rozvoj logického a exaktného myslenia, možnosti uplatnenia nových metód a foriem výučby na všetkých fakultách SPU, e-learning a príprava elektronických vzdelávacích materiálov, rozvoj jazykových kompetencií študentov, podpora samostatného štúdia matematických predmetov a pod. V rámci medzi-katedrovej spolupráce na projektoch sa riešitelia venovali niektorým otázkam ekonomického výskumu (participácia na projektoch KE FEM), resp. otázkam prípravy ľudského kapitálu pre globálnu ekonomiku (participácia na projekte KSV FEM). Ďalšiu oblasť medzi – univerzitnej spolupráce predstavuje aplikácia matematických metód v regionálnom rozvoji, spolupráca na projektoch publikáciách s UKF v Nitre, spoločné projekty s MfF STU v Trnave.

 

Matematické vzdelávanie – ciele, úlohy a perspektívy

Jedným z dôležitých poslaní Katedry matematiky je výučba matematických predmetov na všetkých fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Výučba matematiky na SPU v Nitre má svoju dlhoročnú históriu a prechádza rôznymi zmenami, vyplývajúcimi (okrem iného) aj z organizačných zmien na vzdelávacích pracoviskách. V súčasnosti sú matematické predmety súčasťou teoretického základu bakalárskeho stupňa štúdia. Obsah a rozsah matematiky je na jednotlivých fakultách SPU v Nitre prispôsobený požiadavkám štúdia a ďalšieho použitia matematického aparátu v odborných predmetoch. Hlavným cieľom výučby matematiky je naučiť študentov ovládať matematický aparát a metódy matematickej analýzy, lineárnej algebry a teórie pravdepodobnosti tak, aby boli pre nich praktickým prostriedkom riešenia úloh v odborných predmetoch a následne aj v praxi.

V študijných plánoch povinných matematických predmetov na SPU v Nitre nájdeme tieto tematické okruhy (obsahy predmetov sú diferencované podľa fakúlt):

- lineárna algebra (vektory, matice, determinanty, sústavy lineárnych rovníc),

- funkcia jednej reálnej premennej a jej diferenciálny počet,

- integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej,

- funkcia dvoch a viacerých reálnych premenných,

- nekonečné rady,

- diferenciálne rovnice,

- teória pravdepodobnosti.

Za dôležitý cieľ výučby matematiky a jej aplikácií považujeme, aby študenti spoznali a pochopili krásu a užitočnosť matematiky a v budúcnosti vedeli oceniť a využiť univerzálnosť matematického jazyka.

 

Zoznam vedecko-pedagogických pracovníkov pôsobiacich na katedre od jej vzniku

prof. RNDr. František Krňan, 1972 - 1974

prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc., 1978 - 1998

doc. RNDr. František Kmeť, CSc., 1960 - 2003

doc. RNDr. Štefan Novotný, CSc., 1960 - 1998

doc. Mgr. Jozef Supuka, CSc., 1961 - 1997

doc. RNDr. Ondrej Švec, CSc., 1968 - 1972

doc. RNDr. Rudolf Zimka, CSc., 1969 - 1970

doc. RNDr. Marián Halabrín, CSc., 1971 - 1990

doc. RNDr. Jozef  Fulier, CSc., 1972 - 1974

doc. RNDr. Július Bačík, CSc., 1983 - 1998

doc. RNDr. Dana Országhová, CSc., 1989 - doteraz

RNDr. Pavol Kelemen, CSc., 1960 - 2002

RNDr. Anna Trenčianska, CSc., 1967 - 2005

RNDr. Kvetoslava Rúsková, 1974 - 2013

RNDr. Pavol Černek CSc., 1980 - 1983

RNDr. Dana Dzúriková, 1997 - 1999

RNDr. Mária Farkašová, 1998 - doteraz

RNDr. Janka Drábeková, PhD., 2006 - doteraz

RNDr. Adriana Demová, 2007 - 2012

PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD., 1990 - doteraz

PaedDr. Helena Baraníková, PhD., 1998 - doteraz

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., 2006 - 2006

PaedDr. Soňa Švecová, PhD., 2011 - 2015

PhDr. Ján Ležák, 1967 - 1998

Mgr. Anton Selvek, 1963 - 1999

Mgr. Ľuboš Hunák, 1995 - 1996

Mgr. Peter Svýba, 1998 - 1998

Mgr. Vladimír Matušek, PhD., 1998 - doteraz

Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD., 1999 - doteraz

Mgr. Norbert Kecskés, PhD., 1999 - doteraz

Mgr. Marián Vernarec, 1999 - 2006

Ing. Ján Stančík, 1968 - 1989

promovaný pedagóg Viliam Volek, 1961 - 1973

promovaný pedagóg Juraj Molčan, 1961 - 1965

promovaný pedagóg Anton Mikuščák, 1962 - 1964

promovaný pedagóg Ivan Ursínyi, 1968 - 1969

 

Zoznam technických zamestnancov

Ing. Mária Blaškovičová

Ing. Tatiana Ivanková

Ing. Anna Božiková

Magdaléna Bejčková

 

...