O Katedre financií

Vznik a história katedry

 

Katedra financií sa ako samostatná katedra vyvíja od 1.1. 2007, kedy sa pracovníci so zameraním vedecko-pedagogickej činnosti na financie odčlenili od dovtedy spoločnej Katedry účtovníctva a financií. Historický vývoj katedry je v podstate identický s históriou Katedry účtovníctva, ktorá vznikla v roku 1960 pod pôvodným názvom Katedra účtovníctva, štatistiky a práva.

 

Dôležité míľniky:

Rok 1952       - vznik Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (zmena názvu v roku 1996 – Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Zriadením Vysokej školy poľnohospodárskej sa výučba účtovníctva a financovania zabezpečovala na Katedre ekonomiky a organizácie poľnohospodárskych podnikov. 

Rok 1959       - vznik Prevádzkovo-ekonomickej fakulty (zmena názvu v roku 1997 – Fakulta ekonomiky a manažmentu)

V roku 1960 v rámci Prevádzkovo-ekonomickej fakulty vznikla Katedra účtovníctva, štatistiky a práva.

Rok 1965       - vznik samostatnej Katedry účtovníctva a financovania

Rok 1991       - vznik Katedry informačných systémov a financií

Rok 2003       - vznik Katedry účtovníctva a financií

Rok 2007       - vznik Katedry financií

Zamestnanci

K 1. októbru 2019 má katedra 6 pedagogických zamestnancov a 1 administratívnu pracovníčku:

- doc. Ing. Marián Tóth, PhD. (vedúci katedry),

- doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.,

- doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.,

- Ing. Zuzana Strápeková, PhD.,

- Ing. Tomáš Rábek, PhD.,

- Ing. Andrea Boháčiková, PhD.,(5. októbra 2018 nastúpila na materskú dovolenku)

- Ing. Tatiana Bencová, PhD.,

- Ing. Patrícia Horváthová (sekretariát katedry).

 

doc. Ing. Marián Tóth, PhD. – toho času je vedúci Katedry financií a zároveň člen Akademického senátu FEM SPU v Nitre. Jeho výskum je zameraný oblasť poľnohospodárskej politiky a finančný manažment v poľnohospodárstve SR. Bol vedúcim viacerých projektov VEGA, a členom viacerých riešiteľských vedeckých kolektívov. Je členom Asociácie poľnohospodárskych ekonómov Slovenska a členom Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov EAAE.

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. - dlhoročný, bývalý vedúci Katedry financií (2007 - 2019), v minulosti zastával funkciu generálneho riaditeľa Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu na Ministerstve pôdohospodárstva SR v Bratislave. Je garantom viacerých predmetov na Katedre financií. Má bohaté praktické skúsenosti z problematiky financovania poľnohospodárstva ako aj množstvo publikačných aktivít v danej problematike. V súčasnosti je aj predseda Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre , predseda ekonomickej komisie v senáte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. – je členom Katedry financií FEM SPU v Nitre a je odborníkom na finančné vzťahy v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Dlhodobo sa zaoberá systémom low - input obhospodarovania trávnych porastov v podmienkach SR. Pracoval vo vedúcich funkciách vo vysokom školstve ale aj ako riadiaci pracovník v poľnohospodárskej a podnikovej praxi (Palma, a.s.).

Ing. Zuzana Strápeková, PhD. - pracuje ako odborný asistent na Katedre financií a v decembri roku 2007 obhájila dizertačnú prácu na tému „Zdroje financovania poľnohospodárstva SR v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU“. Je vedúcou projektu VEGA č. 1/0790/14: Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike) a spoluriešiteľkou viacerých projektov VEGA, ako aj Inštitucionálnych výskumných projektov. Okrem toho je členkou Výkonného výboru, Rady klubu a tajomníčkou občianskeho združenia Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, v rámci ktorého bola vedúcou organizačných tímov medzinárodných vedeckých konferencií, napr.: 28.4.2015 „ Pôda ako spoločné bohatstvo občanov štátu“; 19.3.2013 „Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku“ a členkou organizačného tímu Medzinárodných vedeckých dní 2016, 2014, 2012 a 2010.

Ing. Tomáš Rábek, PhD. - v roku 2008 obhájil dizertačnú prácu na tému „Cudzie zdroje financovania poľnohospodárstva SR“. Okrem toho sa podieľal na viacerých výskumoch týkajúcich sa SPP (vedecká monografia, vedúci projektu VEGA č. 1/0912/14 s názvom „Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov“, spoluriešiteľ viacerých projektov VEGA (napr. VEGA č. 1/0790/14: Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike). Je spoluautor viacerých vedeckých monografií.

Ing. Andrea Boháčiková, PhD. – je odbornou asistentkou katedry financií od roku 2016.  V júni 2016 úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému „ Riziko v poľnohospodárstve a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov“. Jej výskumná činnosť je zameraná na riziko a výnosnosť poľnohospodárskych podnikov a finančný manažment v poľnohospodárstve. Bola spoluriešiteľkou projektu  VEGA 2014-2016 „Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov“. 

Ing. Tatiana Bencová, PhD. - nastúpila na Katedru financií od 5.septembra 2019 ako odborná asistentka. V júni 2016 úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému: ,,Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s odvetvovou štruktúrou s využitím sieťovej DEA.“ Vo výskumnej činnosti sa špecializuje na poistnú matematiku, neparametrické metódy a modely hodnotenia efektívnosti a jej aktuálny výskum sa venuje hodnoteniu finančného zdravia poľnohospodárskych podnikov.

Ing. Patrícia Horváthová - nastúpila na sekretariát Katedry financií od 5. septembra 2019.  Vyštudovala  odbor Výživa ľudí na Fakulte Agrobiológie a potravinových zdrojov (SPU Nitra) v roku 2019 a úspešne obhájila diplomovú prácu na tému „Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí“.

 

 

Zameranie katedry a témy výskumu

Katedra financií sa v oblasti vedy a výskumu zameriava na financie a ekonomiku poľnohospodárstva. Väčšina publikácií vo vedeckých časopisoch je založená na individuálnych údajoch o farmách z Informačných listov MPRV SR a hodnotí dopady SPP na hospodárenie a financovanie fariem. V rámci makroekonomickej časti výskumu je Katedra financií zameraná na analýzu a predikciu efektov zmien v rámci dotačnej  politiky EÚ. Druhou oblasťou výskumu je oblasť monetárnej politiky a financovania podnikov so zameraním nielen na sektor poľnohospodárstva. Katedra rieši témy spojené s finančnou analýzou a manažmentom podniku.

Dané oblasti sa prejavujú aj v riešených výskumných a vzdelávacích projektov financovaných z národných zdrojov (VEGA a KEGA).

Projekt

Roky riešenia

Vedúci

Názov

Vega

2018 – 2020

Ing. A. Boháčiková, PhD.

Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmierňovanie príjmového rizika v poľnohospodárstve SR a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov

Vega

2017 – 2019

doc. Ing. M. Tóth, PhD.

Vplyv integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku.

Vega

2014 - 2016

Ing. T. Rábek, PhD.

Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike

Vega

2014 – 2016

Ing. Z. Strápeková, PhD.

Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov

Vega

2008 – 2010

doc. Ing. M. Tóth, PhD.

Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku

Kega

2017 – 2019

doc. Ing. M. Tóth, PhD.

Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR

 

Najvýznamnejšie publikácie

Vedecké monografie

 1. SERENČÉŠ, P. -- TÓTH, M. -- ČIERNA, Z. -- RÁBEK, T. -- PREVUŽŇÁKOVÁ, J. Benchmarking pomerových ukazovateľov finačnej analýzy v slovenskom poľnohospodárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 155 s. ISBN 978-80-552-1159-6.
 2. HOLÚBEK, I. -- LOŽEK, O. Bilancia živín a ekonomická efektívnosť hnojenia lúk a pasienkov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 65 s. ISBN 978-80-552-1203-6.
 3. KRECHOVSKÁ, M. -- TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. -- DVOŘÁKOVÁ, L. -- VACÍK, E. -- TÓTH, M. -- SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. -- SANIUK, A. -- SZUDRA, P. -- DULEWICZ, P. -- BEDO, Z. -- POSZA, A. -- CSAPI, V. Financial literacy in Visegrad group countries. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2015. 99 s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 4. SERENČÉŠ, P. -- SERENČÉŠ, R. -- TÓTH, M. -- ČIERNA, Z. -- RÁBEK, T. Financie v poľnohospodárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 183 s. ISBN 978-80-552-0438-3.
 5. SERENČÉŠ, P. -- MAJERNÍK, M. Investičná činnosť poľnohospodárskych podnikov a jej financovanie nástrojmi kapitálového trhu. 1. vyd. Nitra : SPU, 2009. 95 s. ISBN 978-80-552-0271-6.
 6. TÓTH, M. -- ČIERNA, Z. -- RÁBEK, T. Podpora poľnohospodárstva na Slovensku od roku 1993 a jej vplyv na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 96 s. ISBN 978-80-552-0489-5.

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 1. TÓTH, M. -- HOLÚBEK, I. -- BOHÁČIKOVÁ, A. Impact of sugar beet production on the economic performance of farms in Slovakia = Vplyv pestovania cukrovej repy na ekonomickú výkonnosť fariem v Slovenskej republike. In Listy cukrovarnické a řepařské. 133, 11 (2017), s. 344--350. ISSN 1210-3306.
 2. SEITZ, C. -- POKRIVČÁK, J. -- TÓTH, M. -- PLEVNÝ, M. Online grocery retailing in Germany: an explorative analysis. In Journal of business economics and management. 18, 6 (2017), s. 1243--1263. ISSN 1611-1699.
 3. HOLÚBEK, I. Selected indicators of effective fertilization of meadow grasslands: Vybrané ukazovatele efektívnosti hnojenia lúčne využívaných trávnych porastov. In Journal of Central European Agriculture. 16, 1 (2015), s. 235--246. ISSN 1332-9049.
 4. TÓTH, M. -- LANČARIČ, D. -- BOHÁČIKOVÁ, A. -- SAVOV, R. Systematic risk in agriculture : a case of Slovakia. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 6, 4 (2014), s. 185--193. ISSN 1804-1930.
 5. CHEBEŇ, J. -- LANČARIČ, D. -- SAVOV, R. -- TÓTH, M. -- TLUČHOŘ, J. Towards sustainable marketing: strategy in Slovak companies. In Amfiteatru economic. 17, 40 (2015), s. 855--871. ISSN 1582-9146.

 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 1. STASIAK-BETLEJEWSKA, R. -- PRÍSTAVKA, M. -- CZAJKOWSKA, A. -- TÓTH, M. Influence of machine exploitation effectiveness on furniture production quality level. In Acta technologica agriculturae. 18, 4 (2015), s. 113--117. ISSN 1335-2555.
 2. KOZÁKOVÁ, J. -- LANČARIČ, D. -- SAVOV, R. -- TÓTH, M. Organic and conventional production in Slovakia: comparison of selected managerial and financial indicators. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 8, 1 (2014), s. 254--260. ISSN 1337-0960.
 3. TÓTH, M. -- MATVEEV, V. -- BOHÁČIKOVÁ, A. Risk of agricultural production in Russian Orel region. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 10, 1 (2016), s. 557--562. ISSN 1337-0960.
Bývalí členovia Katedry financií

doc. Ing. Tibor Koščo, CSs. – narodil sa 14. 8. 1940 v Pustom Čemernom v okrese Michalovce. V roku 1964 absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Od roku 1965 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na vtedajšej Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP, kde bol dlhoročným garantom študijnej špecializácie Financie v poľnohospodárstve. V roku 1974 obhájil dizertačnú prácu a získal titul kandidáta ekonomických vied. Jeho pedagogická a vedecká činnosť vyústila do habilitácie v odbore financie v poľnohospodárstve, keď v roku 1978 získal titul docenta. Významne sa podieľal na odbornom a vedeckom raste študentov na všetkých stupňoch štúdia, vypracúvaní študijnej literatúry, ako aj záveroch a výsledkoch výskumných projektov, ktorých bol garantom. Viac rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu výpočtovej techniky, kde sa osobne podieľal na rozvoji a aplikácii automatizácie informačných systémov. Zomrel 3. decembra 2006.

doc. Ing. Milan Belica, PhD. - narodil sa 19. decembra 1950 v Zlatých Moravciach. Štúdium na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre absolvoval v roku 1974. Na škole zostal pracovať do roku 1993, najskôr ako vedecký ašpirant, odborný asistent, docent a v roku 1986 bol vymenovaný za prodekana. V roku 1993 sa stal riaditeľom nitrianskej filiálky Poľnobanky, v rokoch 1997 - 1998 pôsobil ako generálny riaditeľ Poľnobanky, a.s., Bratislava a do roku 2000 bol členom Predstavenstva Poľnobanky. Od roku 2001 je predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD. – narodil sa 18.02.1974 v Nitre. Študoval na Fakulte ekonomiky a manažmentu, odbor Financie, kde v roku 1997 získal titul Ing. a v roku 2002 titul PhD. v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu pracoval od roku 1997 až do roku 2007, kedy odišiel do Európskeho centra pre rozvoj odborného vzdelávania CEDEFOP v meste Solún, Grécko. Od roku 2011 pracuje ako riaditeľ Inštitútu bankového vzdelávania NBS v Bratislave.

Ing. Alexander Šebo, PhD. – pracoval ako odborný asistent na katedre financií. Zaslúžil sa o rozvoj predmetu Podnikové financie, kde využil svoje dlhoročné skúsenosti z podnikovej, ako aj bankovej praxe.

Edita Lehocká – dlhoročná bývalá pracovníčka sekretariátu  katedry financií

Bývalí doktorandi

Do roku 2019 na katedre financií ukončilo doktorandské štúdium 14 doktorandov, ktorí získali titul PhD.:

2016 – Andrea Boháčiková (Piterková)

2015 – Adriana Rašovská (Pelikánová)

2014 – Jarmila Hudáková

2014 – Jana Prevužňáková

2013 – Mária Szabóová

2012 – Zuzana Gállová

2011 – Lenka Ištóková

2010 – Tomáš Margolien

2010 – Katarína Mochnaľ-Koncošová

2010 – Peter Kuzma

2009 – Peter Baculík

2008 – Miloš Majerník

2008 – Tomáš Rábek

2008 – Zuzana Strápeková (Čierna)

Spolupráca s praxou

Katedra je v rámci vedecko-výskumnej oblasti orientovaná na finančné vzťahy v poľnohospodárstve. Rozvíja spoluprácu s výskumnými ústavmi (NPPC Slovensko, AKI Maďarsko, Institute of Agricultural and Food Economics, Poľsko), tvorcami politík (MPRV SR, MF SR, IPP, IFP) a univerzitami (Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Západočeská univerzita v Plzni, Wageningen univerzita v Holandsku).

 

Katedra aktívne spolupracuje s praxou aj formou výberových prednášok zo strany finančných a nefinančných inštitúcií ( NBS, komerčné banky, ROYAL Golden Group, a.s, INESS Bratislava, Infinity capital groupPrvá stavebná sporiteľňa)

Ďalšou formou spolupráce je vedenie Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, ktorý prehlbuje spoluprácu medzi SPU, jej pracovníkmi, podnikateľskými subjektmi, domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami agropotravinárskeho komplexu.

Členovia Katedry financií zabezpečili odborné školene v oblasti financií pre spoločnosť Samsung Electronics Slovakia s.r.o. ako aj vzdelávanie pre poľnohospodárov v oblasti finančného manažmentu.

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje otvorenú nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľnom členstve.

Cieľom členov klubu je aktívne sa podieľať na prehlbovaní spolupráce medzi SPU, jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami agropotravinárskeho komplexu. Od svojho založenia eviduje viac ako 170 členov.  Záujmom klubu je prizvať do svojich radov nových, hlavne mladých členov, ktorí by pomáhali napĺňať stanovené ciele klubu.

viac...