Krátky slovník

APA štýl
Konvencia pre spracovanie citácií a referencií, ktorá bola vyvinutá na pôde Americal Psychological Association, aktuálne platná verzia v 6. revízii (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). Dostupné na stránkach http://www.apastyle.org. Zaujímavým spôsobom spravované príručky sú napríklad aj na stránkach: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/citacni-norma-apa

Karentovaný časopis 
Vedecký časopis registrovaný a dostupný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect (CCC).

„Impaktovaný“ časopis
Časopis, ktorému bol vypočítaný impakt faktor a tieto informácie sú dostupné v databáze Journal Citation Reports (JCR).

Median Impact Factor
Hodnota definovaná ako stredná hodnota impakt faktora pre konkrétny odbor (tematickú skupinu) v ktorej je vedecký časopis zaradený v rámci databázy JCR. Nevypočítava sa pre konkrétny vedecký časopis.

Hirshov index (h-index)
Udáva, koľko článkov daného autora dosahuje citovanosť vyššiu ako je číslo poradia článku spomedzi všetkých autorových článkov zoradených podľa citovanosti. Nie je to jedno-jednoznačné číslo, vypočítava sa vždy nad konkrétnou databázou. Údaj sa netýka časopisu, ale vždy konkrétneho vedca/článku.

IMRAD model
Pre vyjadrenie odporúčanej štruktúry vedeckého článku sa zaužíval akronym IMRAD, ktorý v podstate vyjadruje logickú stavbu a formu obsahu. Premenené na drobné to znamená: Introduction (Na akú ústrednú otázku sa odpovedá?) Methods (Aké metódy boli pri skúmaní použité?) Results (Čo bolo zistené?) And Discussion (Čo priniesli výsledky?). Model nie je striktnou požiadavkou, autor by mal vždy rešpektovať požiadavky vydavateľa (pokyny pre autorov).

Citácia (bibliografická citácia)
Uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. (Vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012). Citácia je uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Citácia sa viaže na odkaz, t. j. odkaz obsahuje podrobnejšie údaje o citovanej publikácii. Informácie obsiahnuté v odkaze musia byť dostatočne jasné na identifikáciu citovaného materiálu. Preto spôsob citovania ovplyvňuje aj štýl odkazov, ich umiestnenie, usporiadanie a pod. (STN ISO 690 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie). V poslednom období sa však nielen v zahraničí, ale aj domácich vedeckých časopisoch začína presadzovať štýl označovaný ako APA štýl.

Odkaz
Údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na umožnenie lokalizácie. Zvyčajne býva spracovaný do podoby referencií alebo zoznamu použitej literatúry. (Vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012).

Open Access
Otvorený, neobmedzený, prístup k vedeckým publikáciám (výsledkom vedeckovýskumných aktivít) v sieťovom komunikačnom prostredí. Je alternatívou tradičného modelu komunikácie vo vede. Súčasťou je aj možnosť samo archivácie vlastných prác priamo autormi a ukladanie publikácií v repozitároch. Základom bola Budapeštianska iniciatíva z roku 2002 a podpísanie Berlínskej deklarácie v roku 2003. Otvorený prístup má dve podoby ‒ dve cesty. Zelenú (green) a zlatú (gold). Zelená cesta je založená na samo archivácii publikácií autormi, vrátane prístupu k nemu. Zlatá cesta je reprezentovaná publikovaním v otvorených časopisoch, kde prístup poskytujú vydavatelia. Otvorený prístup využíva systém verejných licencií (Creative Commons Licenses).

Creative Commons Licenses
Prostredníctvom týchto licencií autor ponúka skupine možných používateľov licenčnú zmluvu, na základe ktorej im poskytuje niektoré práva k dielu a niektoré určuje ako výhradné. Autorstvo zostáva nedotknuté, nedochádza k rozporu s autorským právom. Informáciu o licencii autor verejnosti poskytuje použitím grafického symbolu (loga) príslušného typu. K dispozícii je 6 typov: Uveďte autora (BY), Uveďte autora ‒ Zachovajte licenciu (BY-SA), Uveďte autora ‒ Neupravujte (BY-ND), Uveďte autora ‒ Nepoužívajte komerčne (BY-NC),Uveďte autora ‒ Nepoužívajte komerčne ‒ Zachovajte licenciu (BY-NC-SA), Uveďte autora ‒ Nepoužívajte komerčne ‒ Neupravujte (BY-NC-ND).

Predátorské časopisy
Časopisy, ktoré aktívne využívajú e-mailovú komunikáciu na nevyžiadanú reklamu s cieľom ponúkať možnosť publikovania s tým, že uvádzajú nekorektné a zavádzajúce informácie, napríklad o indexovanosti vo významných databázach a impakt faktore. Aktuálne budovaný zoznam takýchto časopisov a vydavateľov je na adrese http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015. Pred publikovaním v akomkoľvek časopise sa autorom odporúča overiť, či časopis naozaj má impakt faktor v databáze Journal Citation Reports, alebo či je indexovaný v databáze Web of Science, Scopus, alebo v SCImago journalrank.