Kde hľadať

Požiadavky kladené na hodnotenie publikačnej činnosti zvyčajne obsahujú niekoľko všeobecných požiadaviek: kvalita časopisu by mala byť vyjadrená niektorým z indikátorov/kvantifikátorov ako impakt faktor/SJR/h-index, indexovanie v databázach Web of Science (Current Contents Connect) alebo Scopus a pod. Preto treba obracať pozornosť na zdroje, ktoré tieto informácie poskytujú.

Impakt faktor sa vyhľadáva iba v databáze Journal Citation Reports (Thomson).

Indikátor SJR (SCImago Journal Rank) je vyhľadateľný v databáze Scopus, alebo na stránkach SCImago Journal Ranking (http://scimagojr.com).

Hirshov index (h-index) je údaj dostupný tak v databázach Web of Science, ako aj v databáze Scopus.