Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Predloha na Posudok vedúceho DP
Predloha na Oponentský posudok DP
Posudky na ZP v AJ

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia – denná forma
a pre študentov 3. ročníka 2. stupňa štúdia – externá forma
:

Letný semester:
Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)
Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021
Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 23. 4. 2021
Skúškové obdobie: do 7. 5. 2021
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 7. 5. 2021
Príprava na štátne skúšky: do 14. 5. 2021
Štátne skúšky: 17. - 21. 5. 2021
Promócie absolventov: 3. - 4. 6. 2021