Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Predloha na Posudok vedúceho DP
Predloha na Oponentský posudok DP
Posudky na ZP v AJ

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia – denná forma
a pre študentov 3. ročníka 2. stupňa štúdia – externá forma
:

Letný semester:

10. 2. – 17. 4. 2020 (10 týždňov) -[nbsp]ZRUŠENÁ
Zápočet: PODMIENKY A TERMÍN PRE UDELENIE ZÁPOČTU
STANOVÍ GARANT PREDMETU

FORMU UKONČENIA PREDMETU PREDPÍSANÝM
SPÔSOBOM URČÍ GARANT PREDMETU

Odovzdávanie BP:
(vloženie práce do UIS)

do 22. 5. 2020 - tlačená záverečná práca sa v tomto
akademickom roku nebude odovzdávať

Odovzdávanie výkazov o štúdiu:

do 22. 5. 2020

Skúškové obdobie:

do 22. 5. 2020

Príprava na štátne skúšky:

do 12. 6. 2020

Štátne skúšky:

15. 6. – 19. 6. 2020

Slávnostná promócia:

TERMÍN SA URČÍ DODATOČNE