Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Predloha na Posudok vedúceho DP
Predloha na Oponentský posudok DP
Posudky na ZP v AJ

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia – denná forma
a pre študentov 3. ročníka 2. stupňa štúdia – externá forma
:

Letný semester: 10. 2. – 9. 4. 2020
Zápočtový týždeň: 6.4. – 9. 4. 2020
Odovzdávanie diplomových prác: 14.4. – 17. 4. 2020
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 30. 4. 2020
Skúškové obdobie: do 30. 4. 2020
Príprava na štátne skúšky: 1. 5. – 17. 5. 2020
Štátne skúšky: 18. 5. – 22. 5. 2020
Slávnostná promócia : 4.6. – 5. 6. 2020