Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

  • Posudok vedúceho záverečnej práce
  • Oponentský posudok záverečnej práce (experimentálnej, tvorivej, projektovej)
  • Oponentský posudok záverečnej práce (kompilačnej)

Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce

  • Supervisors Review of Final Thesis
  • Opponents review of final thesis - experimental creative project
  • Opponents review of final thesis - compilation

Instructions for completing e-assessments for final works

 

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov

2. ročníka 2. stupňa štúdia - denná forma a 3. ročníka 2. stupňa štúdia - externá forma

 

Zimný semester:

Kontaktná a online výučba: 19. 9. - 16. 12. 2022 (13 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 12. 2022

Skúškové obdobie: od 19. 12. 2022 do 12. 5. 2023

Letný semester:

Kontaktná výučba: 6. 2. - 14. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 3. - 14. 4. 2023

Odovzdávanie DP (vloženie DP do UIS): do 28. 4. 2023

Skúškové obdobie: do 12. 5. 2023

Príprava na štátne skúšky: do 19. 5. 2023

Štátne skúšky: 22. – 26. 5. 2023

Promócie absolventov: 8. – 9. 6. 2023