História fakulty

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej FEM) bola založená 1. septembra 1959 pod názvom Prevádzkovo-ekonomická fakulta (ďalej PEF).  Vznik fakulty bol podmienený vtedajšou koncentráciou pozornosti na ekonomické upevňovanie poľnohospodárskej veľkovýroby, ktorá kládla vysoké nároky na organizáciu a riadenie, na ekonomiku a efektívnosť, a tiež na riadiacich pracovníkov a ich odbornosť. Po zmene názvu univerzity (1996) bola v roku 1997 premenovaná aj fakulta, ktorá prijala súčasný názov Fakulta ekonomiky a manažmentu.

Históriu fakulty a jej pracovísk podrobne dokumentuje e-kronika, ktorá bola vydaná pri príležitosti  60. výročia založenia FEM SPU v Nitre v roku 2019.