História fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej FEM) bola založená 1. septembra 1959 pod názvom Prevádzkovo-ekonomická fakulta (ďalej PEF).  Vznik fakulty bol podmienený vtedajšou koncentráciou pozornosti na ekonomické upevňovanie poľnohospodárskej veľkovýroby, ktorá kládla vysoké nároky na organizáciu a riadenie, na ekonomiku a efektívnosť, a tiež na riadiacich pracovníkov a ich odbornosť.

Organizačná štruktúra

Pôvodne bola PEF vytvorená z 2 katedier ekonomického a spoločensko-vedného zamerania. Organizačná štruktúra fakulty sa postupne menila v závislosti od potrieb slovenského poľnohospodárstva. Porovnanie organizačnej štruktúry z roku 1967 a 2013:

tl_files/fem/documents/Fakulta/historia_tabulka.jpg

Po zmene názvu univerzity (1996) bola v roku 1997 premenovaná aj fakulta, ktorá prijala súčasný názov Fakulta ekonomiky a manažmentu.

Študijné odbory a programy

V priebehu času prechádzali zmenami tiež študijné odbory, v ktorých bolo štúdium realizované. V roku 1974 vznikol nový študijný odbor Automatizované systémy riadenia poľnohospodárstva, čo súviselo s rastúcimi požiadavkami praxe na používanie výpočtovej techniky v poľnohospodárstve; neskôr odbor (1984) Ekonomika služieb v agrokomplexe a Ekonomické informácie a kontrola.

Po roku 1989 došlo v SR k zmenám v ekonomickom prostredí, na čo FEM reagovala vytvorením novej štruktúry študijných odborov: študijný odbor Prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov bol organizovaný s možnosťou ďalšej profilácie študentov po 3. ročníku štúdia na študijné špecializácie Ekonomika poľnohospodárstva, Ekonomika potravinárstva, Financie, Účtovníctvo a audítorstvo, Podnikový manažment, Kvantitatívny manažment a informatika, Regionálny rozvoj a cestovný ruch a Zahraničný agrárny obchod.

Od akademického roka 2007/2008 bola zavedená tiež výučba v anglickom jazyku – Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami a od roku 2008/2009 tiež medzinárodné inžinierske štúdium krajín Vyšehradskej štvorky – Ekonomika podniku. 2009/2010 naštartovalo štúdium MBA – Agrobusiness and Commerce v spolupráci s univerzitou vo Wageningene, Holansko. Prehľad aktuálne ponúkaných študijných programov FEM.

Medzinárodná spolupráca

Súčasťou výučby na FEM od jej vzniku bola aj výmenná zahraničná prax pre študentov  a výmenné pobyty pre pedagogických pracovníkov FEM v spolupráci s vysokými školami z Kyjeva, Gorského, Varšavy, Keszthelya, Halle, Rostocku, Plovdivu, Nového Sadu a Wageningenu (do roku 1990). Od roku 1989 podpísala fakulta spoluprácu s viac než 20 vysokými školami v Európe a USA, najmä State University, Cornell University a spolupracuje s viac ako 50 zahraničnými inštitúciami pri riešení vzdelávacích a výskumných projektov. Fakulta sa zapája tiež do medzinárodného výskumu v rámci 7. Rámcového programu a iných výskumných a vzdelávacích projektov - informácie o vedecko-výskumnej činnosti FEM.

Viacerí členovia fakulty sú zaradení do medzinárodných združení ako Medzinárodná asociácia poľnohospodárskych ekonómov, Európska asociácia poľnohospodárskych ekonómov,  Belgická asociácia pre poľnohospodársku ekonomiku, Európska marketingová akadémia, Európska akadémia medzinárodného podnikania.

Vedecko-výskumná profilácia FEM

Do roku 1970 sa vedecko-výskumná činnosť fakulty orientovala na témy výskumu rentability poľnohospodárskej výroby na JRD a ŠM. Neskôr išlo o tematiku zvyšovania efektívnosti vybraných odvetví v rozdielnych prírodných podmienkach poľnohospodárstva, modelovanie a typové projekty výrobných organizačných a riadiacich systémov špecializovaných poľnohospodárskych komplexov priemyselného charakteru.

V súčasnosti sa vedecko-výskumná činnosť fakulty zameriava na prebiehajúce globalizačné procesy, poľnohospodárstvo SR a jeho vzťah na EÚ, agrárna politika; ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva SR, potravinová bezpečnosť; riešenie problémov biodiverzity, ekológie a životného prostredia; obnova vidieka, rozvoj obcí a sociálna a občianska participácia.