Habilitačné a inauguračné prednášky

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky
15.3.2019

-

 

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, prof. Dr. Ing. Elena Horská oznamuje, že dňa 3. apríla 2019 o 10:00 hod. sa v miestnosti AS-36 na 3. poschodí pavilónu „S“ FEM SPU v Nitre, uskutoční  nasledovná  habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky:

Ing. Ivan Holúbek, PhD., odborný asistent na Katedre financií FEM SPU v Nitre, s témou habilitačnej prednášky Financovanie poľnohospodárstva v podmienkach klimatických zmien a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Ekonomika výroby a využívania trávnych porastov v marginálnych oblastiach Slovenskej republiky.

 

-

 

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, prof. Dr. Ing. Elena Horská oznamuje, že dňa 9. apríla 2019 sa v miestnosti AS-36 na 3. poschodí pavilónu „S“ FEM SPU v Nitre, uskutočnia nasledovné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku:

o 8:00 hod. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD., odborná asistentka na Katedre štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre, s témou habilitačnej prednášky Využitie dolovania údajov v podnikateľskom prostredí – detekcia podvodov a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Modelovanie spotreby potravín na Slovensku;

o 10:00 hod. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., odborná asistentka na Ústave ekonomiky Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, s témou habilitačnej prednášky Vývoj daňového zaťaženia podnikateľských subjektov v SR od roku 2004 a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Spotrebná daň z minerálneho oleja v súvislosti so znižovaním emisie skleníkových plynov a podpora výroby biopalív v podnikovej sfére.

 
Archiv habilitačných prednášok