Habilitačné a inauguračné prednášky

Oznámenie o konaní habilitačnej a inauguračnej prednášky
18.6.2020

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská oznamuje, že  dňa 9. júla 2020 sa v posluchárni S-01 na prízemí pavilónu „S“ FEM SPU v Nitre, uskutoční habilitačná a inauguračná prednáška nasledovne:

- 7:30

Ing. Ivan Takáč, PhD., odborný asistent na  Katedre európskych politík Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prednesie habilitačnú prednášku v odbore habilitačného konania a
inauguračného konania ekonomika a manažment podniku na tému Trh s poľnohospodárskou pôdou
v krajinách EÚ
a bude obhajovať  habilitačnú prácu s názvom Nájom pôdy v poľnohospodárskych
podnikoch na Slovensku
;

- 9:30

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., docentka na Katedre hospodárskej  politiky  FEM SPU v Nitre,
prednesie inauguračnú prednášku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové
a prierezové ekonomiky na tému Horizontálna a vertikálna integrácia globálnych a lokálnych
komoditných trhov.

Online prenos: https://bit.ly/FEM_SPU_inaug-predn1

 
Archiv habilitačných prednášok