Habilitácie a inaugurácie

Kritériá a legislatíva

Východiskové kritériá pre začatie habilitačného a inauguračného konania

Vyhláška č. 246/2019 Z. z. -
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor


Zoznam dokumentov požadovaných od uchádzača k habilitačnému na FEM SPU v Nitre

Zoznam dokumentov požadovaných od uchádzača konania na vymenovanie profesora na  FEM SPU v Nitre

Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora

Poplatky spojené s habilitačným konaním interného zamestnanca FEM SPU v Nitre hradí fakulta. Poplatky pre uchádzačov o habilitačné konanie, ktorí nie sú zamestnancami FEM SPU v Nitre, uvádza Poriadok poplatkov SPU v Nitre.