Študijný program Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva (EPP)

Názov študijného odboru Ekonómia a manažment

Názov študijného programu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

V študijnom odbore ekonómia a manažment sa štúdium uskutočňuje v akreditovanom študijnom programe Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva.

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva má pokročilé vedomosti, zručnosti a kompetencie, vďaka ktorým je schopný realizovať pôvodný empirický výskum v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a analýzy implementovaných politík a nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie metód vedeckého výskumu v kontexte súčasného poznania, ktoré je schopný svojim prínosom posúvať dopredu. Absolventi sú schopní sa uplatniť v medzinárodnom akademickom prostredí, vo verejných i súkromných výskumných inštitúciách, ako tvorcovia verejných politík v oblasti ekonómie so špecifickým zameraním na agrárny sektor, či na riadiacich pozíciách nadnárodných spoločností. Absolventi dokážu realizovať vlastný výskumný projekt, koordinovať prácu výskumného tímu a v neposlednom rade transferovať získané vedomosti a znalosti do vzdelávacieho procesu na vysokej škole či v súkromnej vzdelávacej inštitúcii.