Študijný program Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva (EPP)

Názov študijného odboru Ekonómia a manažment

Názov študijného programu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

V študijnom odbore ekonómia a manažment sa štúdium uskutočňuje v akreditovanom študijnom programe Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, interpretácie a tvorivého riešenia ekonomických problémov odvetvia obchodu a priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, cestovného ruchu a služieb. Absolvent programu Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti:

  • ekonomických koncepcií, procesov riadenia a organizačných foriem fungovania subjektov v rámci konkrétnych odvetvových a prierezových ekonomík, ekonomickej a manažérskej funkcie podnikateľských subjektov v odvetviach,
  • vplyvu makroenvironmentálnych síl na organizácie v odvetví (vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov),
  • efektov zapojenia podnikateľských subjektov do medzinárodnej deľby práce,
  • aplikácií manažérskych informácií a kvantitatívnych metód v odvetvových a prierezových ekonomikách,
  • výskumu odvetvových špecifík ekonomiky produktu v prierezových väzbách odvetví,
  • koncepcií a problémov podnikateľskej politiky v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva