Študijný program Ekonomika a manažment podniku (EMP)

Názov študijného odboru Ekonómia a manažment

Názov študijného programu Ekonomika a manažment podniku (EMP)

V študijnom odbore Ekonómia a manažment sa štúdium uskutočňuje v akreditovanom študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent študijného programu Ekonomika a manažment podniku, v doktorandskom štúdiu nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie vedeckých metód výskumu a predikcie ekonomiky a manažmentu podnikov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumnej práce, interpretácie dosiahnutých výsledkov, predpokladaný vývoj integračných a globalizačných tendencií v oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu. S orientáciou na ekonomické analýzy, podnikové ekonomické a manažérske stratégie a ich implementácie, dokáže riešiť aj zložité problémy riadenia a fungovania podnikateľských subjektov. Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe.

Súčasťou študijného programu doktoranda bude aj absolvovanie študentskej mobility na zahraničnej univerzite, resp. vedeckovýskumnej inštitúcii, účasť na medzinárodných a domácich vedeckých podujatiach, publikovanie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z vedeckých podujatí. Predpokladá sa, že absolvent ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Teoretické vedomosti absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň) získa z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku si osvojí:

  • zásady a metódy vedeckej práce,
  • schopnosť aplikovať teoretické poznatky vo vzdelávaní a v podnikovej praxi,
  • schopnosť prezentovať vedecké výstupy výskumu aj v cudzom jazyku.

Absolvent študijného programu Ekonomika a manažment podniku v doktorandskom štúdiu získa spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikáciu vedeckých postupov v ekonomike a riadení podnikov v organizáciách a výrobných odvetviach národného hospodárstva. Absolventi daného študijného programu nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia so zameraním na ekonomiku a manažment podniku, výskumní a odborní pracovníci vedecko-výskumných inštitúcií. Môžu pôsobiť aj v organizáciách verejnej a štátnej správy a v podnikateľských subjektoch. FEM SPU v Nitre predkladaným študijným programom umožňuje profilovať absolventa štúdia v zmysle zamerania študijného odboru Ekonomika a manažment podniku.