Študijný program Ekonomika a manažment podniku (EMP)

Názov študijného odboru Ekonómia a manažment

Názov študijného programu Ekonomika a manažment podniku (EMP)

V študijnom odbore Ekonómia a manažment sa štúdium uskutočňuje v akreditovanom študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe.


Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu Ekonomika a manažment podniku získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.