Doktorandské štúdium

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Vedeckovýskumná činnosť patrí medzi základné priority každej fakulty, nakoľko je jedným z najdôležitejších kritérií pri akreditácii fakulty Akreditačnou komisiou MŠVVŠ SR, ale aj jej hodnotení ratingovými a rankingovými agentúrami. Medzi fakultami verejných vysokých škôl v SR má FEM svojou vzdelávacou a vedeckovýskumnou činnosťou osobitné odborné postavenie a dlhodobo stabilné miesto. Aj preto je FEM pravidelne hodnotená ako jedna z najlepších slovenských ekonomických fakúlt. V roku 2015 bola FEM SPU podľa nezávislej agentúry ARRA hodnotená ako tretia najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku. Dlhodobým zámerom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je patriť medzi najlepšie výskumné európske pracoviská a prepojiť vedu a výskum s praxou, zapájať sa do riešenia medzinárodných, národných a lokálnych vedecko-výskumných problémov. Za týmto účelom sa kladie zvýšený dôraz na kvalitu vzdelávania a jeho prepojenie na výskum, zvlášť na doktorandskom stupni štúdia. Fakulta ekonomiky a manažmentu ponúka doktorandské štúdium viac ako 60 rokov.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú a tvorivú vedeckú prácu. Vedecko-výskumná práca fakulty je sústredená na aktuálne úlohy v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu podniku, marketingových prístupov, bankovom systéme, medzinárodnej politike, účtovníctve, bezpečnosti potravín, cenovú transmisiu, poľnohospodárske poradenstvo, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi a bioenergiou, nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach. Za kvalitou vzdelávania stoja nemalé úspechy doktorandov v podobe ceny prezidenta Slovenskej republiky pre študentskú osobnosť roka, ocenenia vedeckých a spoločenských inštitúcií, ako aj rôzne finančné podpory vedeckej práce študentov v rámci nadácií pôsobiacich na Slovensku.

Doktorandské štúdium na FEM SPU sa realizuje  v dennej (trojročnej) a externej (štvorročnej ) forme štúdia. Štúdium je rozdelené do študijnej (60 kreditov) a vedeckej (120 kreditov) časti štúdia. Doktorand absolvuje povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré si určí v individuálnom študijnom pláne. Súčasťou doktorandského štúdia je podieľať sa na vyučovacom procese, zúčastňovať sa seminárov, konferencií, prezentovať a publikovať vedecký výskum.

Počas štúdia je možné absolvovať študijné pobyty na zahraničných univerzitách alebo výskumných pracoviskách, nakoľko je FEM SPU zapojená do medzinárodných výskumných sietí, ktoré uskutočňujú špičkový výskum hlavne v rámci rámcových programov Európskej únie: programu Erasmus+, konkrétne Erasmus Mundus, TEMPUS a projekty Medzinárodného Višegrádského Fondu.

Po úspešnom obhájení dizertačnej práce bude doktorandovi udelený titul „philosophiae doctor“ (PhD).

Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie 3. stupňa štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment v nasledovných akreditovaných študijných programoch:

Študijný program : Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Študijný program : Ekonomika a manažment podniku
Študijný program : Agrárny obchod a marketing

Krok za krokom – návod pre uchádzačov  o doktorandské štúdium:

Krok 1 

Základnou podmienkou prijatia podľa § 56 ods. 3 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie podmienky prijatia sú:

            1.  úplnosť prihlášky na doktorandské štúdium, kde prílohami k prihláške sú:
              - životopis podpísaný uchádzačom
              - doklad o vzdelaní na 2. stupni vysokoškolského štúdia - doloží najneskôr ku dňu zápisu
                 a)   u dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou v Slovenskej republike alebo  Českej republike sa predloží overená kópia diplomu a kópie vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu 2. stupňa štúdia (ďalej len 2. stupeň štúdia)
                 b)   u dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (okrem prípadov uvedených v bode a) sa predloží overená kópia diplomu a dodatku k diplomu 2. stupňa štúdia; doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a doklad o ukončení 2. stupňa štúdia uznaný v SR (Uznávanie dokladov o vzdelaní)
              - motivačný list
              - rámcový projekt k téme dizertačnej práce (zahrňuje popis teoretických a metodologických východísk problematiky zvolenej témy dizertačnej práce (DP)  v rozsahu maximálne 10 strán + uchádzačom predpokladaný postup vypracovania DP
              - vypracovaná prezentácia k téme dizertačnej práce
              - kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
            2. a účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne.
   
Krok 2 Vyberte si študijný program a tému vašej dizertačnej práce
   
Krok 3

Ak ste si vybrali študijný program a tému dizertačnej práce a spĺňate podmienky prijatia, vyplňte si  elektronickú prihlášku na doktorandské štúdium

Termín podania prihlášky je   1. mája - 7. júna 2023
Termín konania prijímacích skúšok: 14. júna 2023

Krok 4

Prijímacia skúška
Časový harmonogram prijímacích skúšok

 

800 –   830 h otvorenie prijímacích pohovorov 
830 – 1600 h ústny pohovor pred skúšobnou komisiou

 

Podmienky organizovania prijímacích skúšok

1.  Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacích skúšok na základe pozvánky.
2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia pred skúšobnou komisiou, ktorá bude najmenej štvorčlenná. Tvorí ju predseda a najmenej traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Presné zloženie skúšobnej komisie bude stanovené po uzávierke prihlášok. 
Pohovor sa bude uskutočňovať buď prostredníctvom online pohovoru v deň prijímacej skúšky alebo osobnou účasťou v deň prijímacej skúšky podľa rozhodnutia dekanky FEM SPU v Nitre.
3. Pri prijímacích skúškach zohľadňuje skúšobná komisia odborné vedomosti uchádzača z teoretických základov zvoleného študijného programu, predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu a aktivity v študijnej a vedeckej činnosti počas predchádzajúcich stupňov štúdia.
4. Prijímacími skúškami uchádzač preukáže aj potenciál študovať v cudzom jazyku. Prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude realizovaná formou komunikácie v cudzom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu (bod 5, písm. b)).
Ako zvládnuť prijímacie skúšky na doktorandské štúdium - anglický jazyk.
5. Obsah prijímacej skúšky formou ústneho pohovoru: 
  Prezentácia projektu k vybranej téme dizertačnej práce (domáca príprava maximálne 10 minútovej prezentácie pri využití IKT) – cieľ práce, dôvod pre výber témy dizertačnej práce, predpoklady uchádzača pre výskum danej témy, prehľad literatúry, predbežný návrh metodiky, spôsoby získavania podkladových údajov a pod.
  Komunikácia v cudzom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu.

Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené v zmysle § 57 ods.1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o nasledovné hľadiská:

  • sociálne hľadisko
  • telesne handicapovaní uchádzači
  • záujem zahraničných Slovákov
  • regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní)

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

   
 

Tabuľka hodnotenia uchádzača

hodnotenie predpokladov uchádzača 
o vedecko-výskumnú prácu
počet pridelených bodov
    interné štúdium     externé štúdium

-

-

prospech na bakalárskom a inžinierskom/magisterskom štúdiu; priemery známok podľa ročníkov
zohľadňuje sa aj náročnosť a kvalita predchádzajúceho štúdia 
    0 – 40 b     0 – 40 b
 - prezentácia rámcového projektu k téme dizertačnej práce     0 – 40 b     0 – 40 b
 - Iné aktivity uchádzača súvisiace s vedecko-výskumnou činnosťou (aktívna účasť a umiestnenie na ŠVOČ alebo inom vedeckom podujatí a prípadné umiestnenie, publikácie, znalosť ďalších svetových jazykov (doložiť jazykový certifikát aj z iného jazyka, ako je jazyk prezentácie), ocenenia, zahraničné pobyty, mobility, stáže, motivačný list, doklad o absolvovanom pedagogickom vzdelaní ...)     0 – 20 b     0 – 20 b
  maximálny počet bodov     100 bodov     100 bodov
6.  Skúšobná komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacích skúšok. Ak sa na prijímacích skúškach zúčastnia viacerí uchádzači o tú istú tému dizertačnej práce, skúšobná komisia určí poradie úspešnosti uchádzačov podľa výsledku prijímacích skúšok. V prípade, že sa pre príslušný študijný program vybranými študentmi naplnia počty nad stanovený normatív, uchádzači sa preradia na študijný program, kde sa normatívne stavy nenaplnili.
7.  O výsledku prijímacích skúšok sa spíše zápisnica, súčasťou ktorej bude prehľad o získaní bodov za jednotlivé položky, ako aj poradie podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. Zápisnicu s jej prílohami predseda skúšobnej komisie potvrdí svojim podpisom a odovzdá dekanovi fakulty.
 
8. Dekan fakulty do 30 dní od prijímacieho pohovoru rozhodne o prijatí alebo o neprijatí uchádzača.

 

Krok 5                         Zápis
Po absolvovaní prijímacích skúšok vás škola písomne oboznámi s výsledkom prijímacej skúšky a v prípade prijatia aj s termínom zápisu do 1. ročníka. Ten sa koná zvyčajne v septembri. 


Poplatok za prijímacie konanie:

Výška poplatku za prijímacie konanie (ďalej len POPLATOK) na  študijný program III. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2023/2024 je: 40€

Pri elektronickej prihláške poplatok zaplatíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške.

 

Výška školného na akademický rok 2023/2024 

- pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku:
v dennej forme štúdia...............bez poplatku
v externej forme štúdia..............1500€


- pre študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku:
v dennej forme štúdia............... 1500€
v externej forme štúdia..............2400€